صد و ده اسم خداوندی است بی نقطه که بر آنها آثار غریبه از قبیل وصول بحکمت و علوم عجیبه و رفع آفات و دفع بلیات و انجاح مقاصد و اصلاح مفاسد و کامکاری دنیا و آخرت و سعادت دنیوی و اخروی و غیرها مترتب است .
منبع : دلگرم
نشر : takbook.com