[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]
در تاریخ ۲۰-۱۹ آوریل ۲۰۱۶ با همکاری اتاق بازرگانی ، صنعتگران و کار آفرینان ترکمنستان ، کنفرانس بین المللی کار آفرینی در ترکمن باشی برگزار شد.
با راه حل های نوآورانه ذخیره سازی و طراحی سیستم های [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] و انبار برای بخش خرده و بخش تدارکات، Üçge یکی از شرکت های شرکت کننده در این کنفراس به عنوان مهمان ویژه بود.
نماینده Üçge در این کنفرانس Ayvaz Thilov بود که در سخنرانیش در مورد راه حل های نوآورانه ذخیره سازی با استفاده از سیستم های[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] و انبار اطلاعاتی را به اشتراک گذاشت.
این کنفراس بین المللی که در ارتباط با کشاورزی، حمل و نقل، انبارداری، صنایع غذایی برگزار شد از کار آفرینان داخلی و خارجی نزدیک به ۱۵۰ شرکت مشارکت کردند.