4-2 الزامات سيستم كيفيت در ایزو 17025


نيازمندي مستند سازي:


ü تدوين خط مشي كيفي در ایزو 17025 آزمايشگاه


ü تدوين اهداف كيفي كلان در ایزو 17025 آزمايشگاه


ü تدوين نظامنامه كيفيت در ایزو 17025


ü روشهاي اجرائي مستند شده در ایزو 17025

4-2-1 مديريت آزمايشگاه بايد يك سيستم كيفيت مناسب را در راستاي فعاليتهاي مرتبط، استقرار ، اجرا و نگهداري كند. مديريت آزمايشگاه بايد سياستها، سيستمها ، برنامه ها ، روشهاي اجرايي و دستورالعملها را مستند نمايد. مستندات سيستم كيفت بايد با يكديگر مرتبط بوده ، درك شده ، در دسترس بوده و اجرا شده باشد.


4-2-2 مديريت آزمايشگاه بايد اهداف و خط مشي ها را تعريف كرده و مستند نمايد. مديريت آزمايشگاه بايد مطمئن شود كه اين اهداف و خط مشي ها در يك نظامنامه كيفي مستند شده است.


اهداف كلان بايد بصورت خط مشي كيفي تنظيم و در نظامنامه كيفي درج گردد. خط مشي كيفي در ایزو 17025 بايد بوسيله مديريت ارشد اجرايي صادر شود. (‌امضاء شده و اعلام شود )


خط مشي كيفي بايد شامل موارد ذيل باشد :


- بيانيه‎‎اي از خواسته‎هاي مديران آزمايشگاه در ایزو 17025


- هدف سيستم كيفيت در ایزو 17025


- نياز به ذكر اين مطلب كه كليه پرسنل مرتبط با فعاليتهاي آزمون و كاليبراسيون در داخل آزمايشگاه ، عضو نزديك و مرتبط آزمايشگاه خود بوده و كليه خط مشي و روشهاي اجرايي مستند شده كيفي را در فعاليتهاي خود بكار مي‎گيرند.


- مديران آزمايشگاه متعهد به ارائه خدمات به مشتريان با رعايت قواعد حرفه‎ايي و كيفي مي‎باشند.


- مديران آزمايشگاه متعهد به انطباق خود با اين استاندارد در ایزو 17025مي‎باشند.


- در صورت نياز خط مشي كيفي مي‎تواند شامل اين مطلب نيز باشد كه آزمونها بايد هميشه در مطابقت با روشهاي استاندارد شده و نيازهاي مشتريان باشد.


4-2-3 نظامنامه كيفيت بايد مرجعي براي پشتيباني روشهاي اجرايي ( سيستمي و فني ) باشد.


در نظامنامه كيفيت بايد ساختار مستندات سيستم كيفيت قيد گردد. نظامنامه كيفيت در ایزو 17025بايد هميشه بروز باشد.


4-2-4 نظامنامه كيفيت در ایزو 17025 بايد قوانين و مسئوليتهاي مديريت فني و مدير كيفي را تعريف نمايد. بخشي از


مسئوليتهاي مديران فني و كيفي اطمينان از انطباق اجرايي با نيازمنديهاي اين استاندارد در [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] 17025 مي‎باشد.