صفحه های شروع در [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]
صفحه شروع در واقع اولین تجربه کاربر از اپلیکیشن یا سایت شماست.


انواع صفحه های شروع

  • صفحه های شروع از نوع نگهدارنده رابط کاربری
  • صفحه های شروع از نوع برند

نگهدارنده رابط کاربری

نگهدارنده رابط کاربری عناصر ساختاری اصلی مانند نوارهای اپلیکیشن و وضعیت را نمایش میدهند تا زمانی که برنامه کاملاً بارگذاری شود.
برای برنامه هایی که سرعت لود کوتاهی دارند یا نیازی به برندگذاری ندارند، نگهدارنده رابط کاربری مناسب میباشد.
در زمان شروع، عناصر ساختاری اصلی مانند نوار وضعیت، نوار اپلیکیشن و برگه های تحتانی بدون محتوا نمایش داده میشوند تا زمانی که برنامه لود شود.[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]


صفحه های شروع از نوع برند

صفحه های شروع از نوع برند، لوگوی شما یا عناصر دیگر که باعث شناخت بهتر برند میشوند را نمایش میدهند.
این نوع صفحه ها روش مناسبی برای نمایش برند در زمان لود شدن برنامه هستند. از زمان لود شدن برنامه جهت نشان دادن لوگوی خود و یا عناصری که باعث معرفی بهتر برند شما میشوند، بهترین استفاده را نمایید. از متن و نوشته در این صفحه استفاده نکنید مگر اینکه مربوط به لوگو یا برندتان باشد.[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

مطلب بعدی -> [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]


[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]