معلمان موفق ها ونا موفق ها

ده ويژگي معلمان امروزي از ديدگاه يونسكو:

1- معلمان موفق امروزي آماده اند بگويند : ما نمي دانيم اما با هم مي آموزيم

2- معلمان امروزي مي دانندكه در وهله نخست معلم دانش آموزان هستند نه معلم كتب درسي

3- معلمان فقط عرضه كنندگان دانش نيستند بلكه تسهيل گر روند يادگيري اند

4- معلمان موفق امروزي مي دانند كه اثر گذاري بردانش آموزان بي انگيزه نيز از اهداف مهم آنهاست

5- معلمان موفق امروزي مي دانند زنگ تفريح وبازي حق مسلم كودكان است

6- معلمان موفق امروزي مي دانند برداشتن ديوارهاي ميان كلاس درس وجامعه از اهداف آنهاست

7- معلمان موفق امروزي مي دانند كليد قرن اخير يادگيري مداوم است

8- معلمان موفق امروزي مي دانند بايدفرصت هاي مناسب براي احساس امنيت در دانش آموزان فراهم نمايند

9- معلمان موفق امروزي مي دانند سهم هر دانش آموز از يادگيري اهميت دارد

10- معلمان موفق امروزي مي دانند آنها علاوه برنيازهاي علمي نيازهاي معنوي واخلاقي را بايدمد نظر قرارمي دهند

اين روزها صحبت از تحول بنيادين در آموزش وپرورش است . وآن گونه كه در سند تحول بنيادين ذكر شده معلم يكي از مهم ترين اركان تحول است .عرصه آموزش وپرورش عرصه اي صددرصدحرفه اي است كه در آن آزمايش وخطا به هيچ وجه جايز نيست . اما معلمان غيرحرفه اي خيلي دير به نتايج اشتباهات وخطا هاي خود وموفقيت هاي خودواقف مي گردند .شايد يكي از دلايل آن عدم بازخورد به موقع اشتباهات يا نكات مثبت به معلمين است از طرف شاگردان ‏، به اين خاطر نگارنده اين سطور مي خواهد طرح نو در اندازد وستوني با عنوان موفق ها وناموفق ها راه بيندازد تا خوانندگان در هر درجه ،رتبه وسطح سوادي كه باشند قلم بردارند وبهترين وماندگار ترين معلمان شان را معرفي نمايند ويا از نا موفق ترين معلمانشان بگويند .

اما آنچه مهم است دلايل موفقيت وناموفق بودن آنهاست كه لازم است بيان گردد تا تحليل گردد وانعكاس آن چراغ راه معلمان جوان وغير حرفه اي گردد. تا اشتباهات گذشته تكرار نگردد.

پس قلم برداري وبنويسيد از تجارب شخصي خود بنويسيد

شايد نوشته شما باعث گردد خطاهايي كه در پرورش شما رخ داده است در تربيت كودك تان وساير كودكان ديگر اين ديار تكرار نگردد

مهم نيست چند كلاس درس خوانده ايد مهم اين است بتوانيد تجارب تان را در اين زمينه بنويسيد ويا به ديگري بگويي برايتان بنويسد نوشته شما پس از مطالعه ويرايش وآماده انعكاس به ديگران مي گردد

اكنون شما قلم برداريد وبنويسيد چگونه معلماني داشته ايد ؟