تگ برچسبی یا لیبل جهت استفاده برای دزدگیر لباس و دزدگیر پوشاک: در مورد تگ های بر چسبی در ضمن تشریح سیستمهای RF ، AM و EM بحث شد. این تگ ها پس از خریداری کالا غیر فعال می شوند و قابلیت استفاده ی مجدد را ندارند در شکلهای زیر نمونه هایی از تگ برچسبی دیده مشود.در پایان ناگفته نماند که استفاده سیستم های امنیتی ([تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] و [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]) در فروشکاه ها به معنی به سرقت نرفتن کالا ها نیست ولی با بکار گیری سیستمهای امنیتی در فروشگاه ها بنا به برخی آمارها سرقتها حدودا 60% کاهش یافته اند .
تگ برچسبی یا لیبل [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

tagگونه ای لیبل(تگ برچسبی) EM که آن را ما بین صفحات کتاب می توان جای داد
rf-tagیک رول از لیبل RF


یک رول از لیبل AM که بارکد کالایی نیز بر روی آن چاپ شدهیک رول از لیبل AM که بارکد کالایی نیز بر روی آن چاپ شده