متقاضی باید علامت تجاری یا برند مورد درخواست را به تفصیل تشریح نماید و اجزا آن را توصیف کند.
توجه: در کادر تعیین شده باید نمونهای از علامت به صورت کامل و واضح (حداکثر 10 × 10 سانتیمتر) الصاق گردد.
حروف مشخص: در صورتی که علامت مورد درخواست مشتمل بر حروف خاص باشد باید این حروف کاملا تعیین و توصیف گردد.
در صورتی که علامت مشتمل بر کلماتی غیرفارسی باشد باید آوانویسی گردد: تلفظ کلمه به فارسی و ترجمه آن در این قسمت قید گردد.


ذکر سه بعدی بودن علامت تجاری یا برند: (در صورت درخواست ثبت آن) این بند در صورت سه بعدی بودن علامت تکمیل میگردد، مضافا بر اینکه علامت الصاقی در کادر مربوطه بصورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه الصاق گردد به نحوی که از شش زاویه متفاوت در یک نمونه واحد تهیه شود (که همان علامت سه بعدی را تشکیل میدهد)
ذکر رنگ: در صورتی که متقاضی مایل به ثبت علامت تجاری یا برند به صورت رنگی به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی خاص علامت باشد باید رنگهای درخواستی را در این قسمت ذکر کند.
طبقهبندی بینالمللی عناصر تصویری: این قسمت توسط اداره تکمیل میشود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] مراجعه نمایید.