پی وی ام آیی، بلاکَت می کنم
زنده زنده زیرِ خاکت می کنم

من زِ فهرستِ مخاطب ها، که هیچ
از زمین، یکباره، پاکَت می کنم

در طلسمِ فالووِرهایت، عزیز،
با هری پاتر شراکَت می کنم!!

با هواپیما اگر خارج روی
بمب، توی جیبِ ساکَت می کنم!

عاشقِ لاکِ سیاه و تیره ای
زندگی را رنگِ لاکَت می کنم!

با فتووشاپِ شدیداً حرفه ای
مثلِ لولو، ترسناکَت می کنم

گر نکردی لایک، عکسِ بنده را
با کمربندم هلاکَت می کنم!!!