یکی از نکات مهمی که در هنگام خرید [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] کارتی باید به آن بسیار توجه کرد این است که قفل هتلی های کارتی ممکن ایت با یک نرم افزار به چندین نفر فروخته شود و ازاین رو سرمایه گذاران و هتلداران با مشکلات و دردسرهای فراوانی مواجه کند. یکی از مشکلاتی که در اثر این موضوع بوجود خواهد آمد این است که مثلا قفل هتلی کارتی که برای یک اتاق صادر میگردد در هتل دیگری اگر از همان [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] با همان مارک استفاده شود، میتوانند درب همان اتاق را در این هتل نیز باز کنند. این موضوع ممکن است خطرات جدی بهمراه داشته باشد. ازاین جهت است تاکید میشود از قفل هتلی کارتی استفاده شود که حتما با سیستم نرم افزار هتلی لینک باشد. متاسفانه امروزه عده ای از فروشندگان سودجو و فرصت طلب بدون اینکه برنامه (نرم افزار) جدید و جداگانه ای برای هر هتل تعریف کنند با یک نرم افزار هتلداری، قفل هتلی کارتی را به چندین هتل میفروشند!