راهبند
اگر نیاز به کنترل حمل و نقل خودرو در مناطق پارکینگ های عمومی، ورودی های خصوصی و آپارتمان، حتی زمانیکه حجم ترافیک سنگین است، باشد، راهبندها راه حل ایده آلی هستند.
راه بندها بخش مهمی از مکان هایی هستند که نیاز به امنیت بالا می باشد. بنابراین در تمام مکان هایی که نیاز است افرادی که وارد و خارج می شوند کنترل شوند
[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] را می یابیم.
می توان با انتخاب از میان تنوع گسترده
[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] از نظر مکانیزم عملکرد، طول و نوع موتور محصول مناسب مکان خود را یافت.