عکسی تامل برانگیز از عشق یک پدر به فرزند / پناهجویان در آلبانیپارسینه
نشر : takbook.com