سلامت آنان که می دانند قدرت خدا تا چه اندازه است در گرو تسلیم شدن در برابر خداست . ( نهچ البلاغه امام علی علیه السلام )