[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

گروه اجتماعی - بستر شهرهای بزرگ در جهان امروز جوابگوی نیاز شهروندان خود نیست و فعالیت های زیاد شهری شرایط زندگی را برای شهروندان سخت کرده است. به گزارش [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] ، عناصر [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] با زندگی شهرنشینی در حال حاضر تطابق ندارد و فضاهای عمومی و کاربری های آن، قابلیت و ظرفیت لازم برای پاسخگویی به نیاز شهری ندارند. در این میان رضایتمندی و نیز حفظ زیبایی شهر مستلزم برنامه ریزی شهری صحیح و مناسب، مکانیابی درست از جنبه فرهنگی و شرایط بومی منطقه و نیز بکارگیری صحیح مبلمان شهری میباشد. در دنیای امروزی در اکثر سازمان های دست اندر کار کشور، برنامه ریزی صحیح و بکارگیری درست و به جا از مبلمان شهری را راهکاری قطعی در ایجاد محیطی پایدار و مناسب با شرایط منطقه ای و بومی نمیدانند و درصورت برنامه ریزی و یا با برنامه ریزی ناقص در زمینه استقرار مبلمان شهری، به کارایی منفی و هرج و مرج بصری در محیط های شهری دامن میزند. با گسترش ارتباطات فرهنگی بین دیگر کشورها و کشور ما که باعث وارد شدن فرهنگ سایر کشورها و در نتیجه تداخل فرهنگی در کشورمان شده به جهت گسترش مهاجرت و نیز مقوله شهرنشینی بیانگر این است که با توجه به هرج و مرج بوجود آمده نیاز به نظم و نظام و نیز یکپارچه سازی فضاهای شهری بیشتر به چشم می آید. موضوع مبلمان شهری در کنار رفع نیازهای معنوی و مادی قشرهای مختلف استفاده کننده از [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] و عناصر آن، به جنبه زیبا سازی و بوجود آوردن فضاهایی در جهت برقراری ارتباط شهروند و بوجود آمدن حس آرامش روحی و روانی باید توجه کرد. زیبایی شهری با هماهنگی، وحدت و انعطاف پذیری عناصر مبلمان شهری بوجود می آید.