شما می توانید برای [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]ز شرکت های لیزینگی استفاده کنید و این شرکت ها زمانی را برای تحویل خودرو برای شما تعیین می کنند که شما می توانید سر زمان خود برای تحویل خودرو مراجعه کنید .
شما می توانید با پرداخت تقریبا نصف هزینه خودرو آن را تحویل گرفته و بیمه خودرو به عهده شما می باشد و یا شرکت لیزینگی هزینه بیمه آن را پرداخت خواهد کرد و از اقساط شما کم میشود.
برای تحویل سند خودرو دو حالت وجود دارد :
شما می توانید چک یا سفته به اندازه مبلغ خودرو پرداخت کنید و با داشتن ضامن معتبر سند را در همان ابتدا به نام خود کنید .
و یا خودرو به شرط تملک به شما داده شود .و پس از اینکه قسط آن پرداخت شد به شما تحویل داده می شود.