میتونید حدس بزنید عکس زیر متعلق به کیست ؟؟ من که فکر نمی کنم کسی به ذهنش خطور کنه ....حالا برو پایین
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

عکسی از بچگی جهان پهلوان تختی

روحش شاد