آمد رمضان و مقدمش بوسیدم

در رهگذرش طبق طبق گل چیدم

من با چه زبان شکر بگویم

که به چشم یک بار دِگَر ماه خدا را دیدم

ز مردم دل بکن یاد خدا کن

خدا را وقت تنهایی صدا کن

در آن حالت که اشکت می چکد گرم

غنیمت دان و ما را هم دعا کن

التماس دعا

27 خردادماه 94 مصادف با حلول ماه مبارک رمضان