سال 2010 | 155 صفحه | ISBN: 9789048137756 | 6 MB |


[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]


معرفی:
این آموزش مقدماتی تکمیلی، موارد ذیل را مورد بررسی قرار می‌دهد:
ویژگی‌های اساسی ربات‌های صنعتی، وضعیت و حرکت یک شئ که توسط ماتریس انتقال همگن توصیف می‌شود، یک مدل هندسی از مکانیسم ربات، مقدمه‌ای کوتاه از سینماتیک و دینامیک ربات، سنسورها و برنامه‌ریزی مدارهای ربات، طرح‌های کنترل اصلی که منجر به ایجاد مسیر حرکت نهایی موثر و یا نیرو ‌محرکه تسمه‌ ربات و دستگاه تغذیه می‌شود که در کنار هم اصول اولیه بینایی ربات را توصیف می‌کند، برنامه‌ریزی مونتاژ ربات و درنهایت، استانداردهای ربات و امنیت که به‌طور‌ خلاصه به آن پرداخته است.


خواندن کتابهای خوب، در حکم مکالمه با انسانهای شرافتمند گذشته است. "دکارت"