گفته می‌شود این پرنده زیباترین مرغابی دنیا لقب گرفته است