محمدحسین طباطبایی با پدرش (عکس)

حافظ کل قرآن کریم