از ابتدا تا کنون
[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]
را با دفترداري و تحرير وقايع بصورت صرف مي دانسته و توقعي از اين علم پنهان نداشتند ، ولي امروزه در جهان پايه علمي
[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]
بعنوان علمي که در جهت رونق هر چه بيشتر فعاليت ها و اطمينان سهام داران در جهت حداکثر سود آوري طرح ها و فعاليت ها و نظم دهي شرکت ها در هر سطحي بنا شده و حتي بايد گفت که در عصر حاضر هيچ فعاليتي در عرصه داخلي يا بين المللي بدون محاسبه سود يا زيان عمليات و داشتن گزارشات کمي منطقي و امکان پذير نمي باشد .