عکسهای کمتر انتشار یافته از شهید رجاییمنبع : مجله تکناز
نشر:takbook.com