مراحل اوليه تكنيك دفاع روي تور و تمرينات آن

1- مقدمه:

براي بازيكنان جوان دفاع روي تور آخرين تكنيكي است كه بايد انرا بياموزند. زمان و طريقه اجراي اين فن، باعث شده است كه آموزش و به اجرادر آوردن آن بسيار كار مشكلي باشده درتمرينات شبيه به بازي نكات مهمي راكه بازيكنان بايد مد نظرداشته باشند عبارتند از:

به ادامه مطالب برويد


ـ بلندي پاس

ـ زمان پرش

فاصله پاس پاسور تاتور

وضعيت و خصوصيات آبشار زدن تيم حريف

(براي بازيكنان جوان دفاع كردن يعني توجه به مطالب زير)

2- نكات اصلي كه بايد به ان توجه كرد و آن را آموخت :

الف) دفاع يكنفره

ـ گارد مناسب ـ پرش ـ اجراي فن ـفرود و برگشت به بازي

ـ حركات پاي مناسب شامل:

.پاي بغل

. پاي ضربدر

. پاي دو

. حركتهاي پاي تركيبي

- دفاع روي تورمعمولي

- دفاع روي تور حمله اي

ب) محل دفاع روي تور (نقطه پرش )

ج) زمان دفاع روي تور (زمان پرش)

د) دفاع روي تور 2نفره

-دفاع كردن خط

-دفاع كردن زاويه

س)وضعيتهاي مختلف براي دفاع روي تور (2نفره)

- دفاع پاس هاي بلند

- دفاع پاسهاي كوتاه وتوپهاي

- دفاع پاسهاي سرعتي و پاسهاي تيز

ص)انتقال از دفاع روي تور به حمله :

- دفاع روي تور،فرود پوشش

- دفاع روي تور،توپگيري توپهايي كه بين دست دفاع كن روي تورمي ماند

- دفاع روي تور، حركت به عقب و آبشار

- دفاع كن وسطي مي آموزدكه چگونه پس از فرودآماده آبشارزدن مي ماند

- بازيكنان مناطق 2و4 آموزش مي بيند( هنگامي كه دفاع روي تور اتجام نميدهند) چگونه دفاع داخل ميدان اتجام داده و آبشار بزنند.

3- اصول (دفاع روي تور )

وضعيت آماده(گارد)

بازيكنان درحاليكه دستهايشان به اندازه شانه هابازوبالاي سرقرار گرفته،جلوي تــورجاگيري مي كنندمعمولاپاها و شانه ها رو به تورو تقريبا30تا50 سانتيمتر از تور فاصله دارند.

دفاع كن وسطي نزديكتر به تور جاگيري ميكند، زيرا نسبت به بازيكنان مناطق 2و4 براي آبشار زن سرعتي تيم حريف بهتر است. بخاطرداشته باشدكه دراين حالت دستهاكاملا باز(كف دستها –آرنج)و كمرراست نگهداشته شود.

زانو هاكمي خم وبدن آماده پرش است. در اين وضعيت بايد بازيكن قادر باشد پشت دستهاي خود را ببيند (دستها جلوترازبدن و بالا نگهداشته شود).

براي اينكه قدرت حركتي خوب داشته باشيم سعي كنيم كه وزن بدن راروي پنجه پا بياوريم. هنگامي كه بازيكنان نحوه دفاع كردن را فراگرفتند، دفاع كردن بعد از حركتهاي مختلف را اموزش دهيد.

نكات كلي مراحل آموزش عبارتنداز :

الف) در شروع كار ارتفاع تور راپايين تر از حد معمول بياوريد (توررا بقدري پايين بياوريد تا لازم نباشد بازيكنان زياد پرش كنند).

ب) در مراحل اول آموزش ضربه هاي اسپك كمي اهسته تر باشد.

ج) تمرينات آسان، تكرار زياد و حزكت (پاها ) خيلي كم باشد. در شروع كار ومراحل اوليه براي اصلاح كردن دست بازيكنان دفاع كننده ميتوان از نيمكت استفاده نمود.(نيمكتي به اندازه پرش آنها)

د) شما بعنوان مربي هنگام تمرينات بدانيد كه هر بازيكن بايد چند بار فن دفاع روي تور را انجام دهد، تعداد آبشارهائي را كه براي آنها زده ميشود به خاطر بسپاريد تا بازيكنان از حد توانشان بيشتر حركت راانجام ندهند.

بلند شدن(پرش)پرش بايد مستقيم به طرف بالا باشد نه بطرف جلو. براي اينكار (وجلوگيري ازخطا)درهمان محلي كه پرش كرده ايد فرود بيائيد،(قبل ازپرش)پشت دستها رو به صورت باشد. در برابر اسپكهاي بلند خميدگي زانوها هنگام پرش بهتر است حدود 90 درجه باشد.هنگام پريدن بازيكنان قد كوتاه مي توانند آرنجشان را پائين اورده تا اين عمل به پرش آنها كمك كند. در زمان پرش پشت را صاف نگهداريد و يا كنترل پرش كنيد و هميشه هنگام اجراي تكنيك دفاع روي تور سعي كنيد دستهايتان رادر مسير توپ قرار دهيد ويا حتي فكر كنيد قصد گرفتن توپ راداريد. همانطوريكه گفته شد بازيكن قد كوتاه مي تواند با پائين آوردن دستها و آرنج و خم كردن كمر از تمام بدن براي پرش بيشتر استفاده كند. ولي اين قبيل از بازيكنان بايد اين عمل رازياد تكرار كرده تا هنگام پرش خطاي تور انجام ندهند.

اعمال بالاتنه

بازوان از قسمت شانه مستقيما به بالا و ان طرف تور حركت مي كنند براي اجراي بهترين عمل دستها را بايد جلوتر از شانه قرار داد به قدري كه بازيكن قادر باشد پشت دستهاي خود را ببيند.

در حقيقت دستها بايد (چه قبل از پرش و چه بعد از پرش ) در امتدادديد قرار گيرد و مسير توپ را جستجو كند بعضي از مربيان عقيده دارند كه هنگام پرش دستها بايد جلوي صورت و سينه ها باشند. اين عمل باعث ميشود كه بين دستهاي بازيكن فاصله نيفتد و دستها با سرعت بيشتري به بالا و ان طرف تور بروند.

مسئله مهم ديگري را كه بايد به ان توجه كرد باز بودن كامل انگشتان است و عملي كه مچ بايد هنگام دفاع روي تور انجام بدهد. در واقع مچ دستها هنگام دفاع روي تور وظيفه كوچكي دارند و ان هنگامي است كه اسپك خيلي اهسته و نرم باشد و دفاع كن روي تور فرصت ديدن توپ و چرخاندن مچ را داشته باشد.

زماني كه توپ دفاع شده به بيرون زمين حريف (قسمت انتهائي) ميرود هنگامي است كه به موقع پرش نكرده باشيم و يا بالا تنه دفاع كن روي تور زاويه مناسب با پايين تنه نداشته باشد و يا دستها را به موقع و درست به توپ نزده باشد.

هنگام اجراي دفاع روي تور نبايد دستها و بازوها را به طرف توپ پرت كنيم. زيرا اين عمل باعث ميشود كه خطاي تور را انجام دهيم. به همين دليل است كه ما ميخوا هيم دستها هنگام پرش بالا و جلوي بدن قرار گرفته شود در اين حالت كمي سر به طرف بالا قرار ميگيرد تا دفاع كن بتواند اسپك حريف را ببيند بعد از پرش و درست قبل از تماس توپ با دستها بالا تنه از كمر خم شده به طرف جلو ميايد و ماهيچه هاي شكم سفت ميشود. با اين حركات سر به طرف پايين خوهد امد اكثر بازيكنان هنگام اجراي تكنيك دفاع روي تور چشمهاي خود را ميبندند. اين حركت عكس العملي بدن براي جلوگيري از حادثه در برابر چشم است. كه با تكرار و تمرين زياد مي توان زمان بستن چشمها را به حداقل رساند. بازيكنان قد كوتاه هم با سعي و تلاش ميتوانند از خوابيدن مستقيم توپ در زمين خودي جلو گيري كنند اگر چه انها قادر به دفاع كردن خوب نيستند. اكثر بازيكناني كهبتوانند تا ارتفاع ارنج خود به بالاي تور پرش نمايند ميتوانند فن دفاع روي تور انجام دهند. اما اگر بازيكنان قد كوتاهي در تيم وجود داشته باشند كه نتوانند تا اين ارتفاع پرش كنند بايد بازيكنان خط عقب زمين با امادگي براي توپ گيري اين ضعف را جبران كنند و در ضمن اين دسته از بازيكنان نيز جهت رفع مشكل خود بايد سعي داشته باشند تا بيشتر پرش نمايند.

فرود

بعد ازشركت در دفاع روي تور پس از تماس توپ با دستهاي دفاع كن روي تور، بازوها بايد به كمك شانه ها به عقب كشيده شوندتابه تور برخورد نكنند و سنگيني بدن بايد با خم شدن مچ پا، زانوها وكمر گرفته شود. فرود،حتما بايد با كنترل و روي دو پا باشد، اين نكته اهميت زيادي دارد زيرا زماني كه روي يك پا فرود بيائيم فشار زيادي آن پا آمده و در دراز مدت دچار عارضه خواهيم شد .

گرفتن اطلاعات با چشم (ازراه ديدن )

به طور كلي دفاع روي تور ميتواند اطلاعات زيادي ازاسپكر،پاسور،چگونگي توپ و غيره …را بدست بياورد. هنگام بازي واليبال به محض زدن سرويس ويا اسپك تيم خودي ،چشم بازيكنان دفاع كن روي تور بايد بدنبال اطلاعات زير باشند:

1) اسپكر هاي تيم حريف چه كساني هستند؟

2) تمام حواس به توپ دريافت شده تيم حريف باشد. و نحوه رسيدن توپ به پاسور را برسي نمايند (قوس توپ چگونه است؟)

3) سعي كنيداسپكر (اصلي)را پيدا كنيد.

4) توپي كه دردسترسي پاسور قرار ميگيرد را مشاهده كنيد.

5) اگر فرصت باشد (پاس بلند باشد ) نيمه اول قوس پاس پاسور را ببيند .

6) توجه به نزديك شدن اسپكر(به محل پرش )،حركت شانه هاي او و غيره……

مطالب بالا نكات اصلي است كه بازيكنان هنگام فن دفاع روي تور بايد به آن توجه داشته باشند

ودر مراحل پيشرفته بايد به نكات مهم ديگري از قبيل سيستم دفاعي تيم خودي، سيستم حمله تيم حريف،ووضعيتهاي استثنائي بازي و غيره ……نيز توجه اشته باشند .

4) ـدفاع فردي

هدف اصلي از دفاع روي تور عبارتند از :

1) مهار كردن بهترين آبشار زن تيم حريف (از كار انداختن )

2) امتياز گرفتن ويا تعويض سرويس به نفع تيم خودي

3) تاثير روي اسپك تيم حريف به نحوي كه يك توپ ساده در دسترس مدافعان عقب زمين تيم خودي قرار گيرد .

4) با دفاع كردن يك طرف وآزاد گذاشتن طرف ديگر، توپ براي توپگيري دردسترس مدافعان عقب زمين قرار گيرد (كار مدافعان عقب زمين راحت تر ميشود )

5) (با اجراي خوب فن دفاع روي تور ) از لحاظ رواني ايجاد ترس در آبشار زنهاي تيم حريف .

4-1- تمرينات براي آموزش دفاع روي تور

مربي بايد درمراحل اموزش كليه تمرينات رازير نظر داشته باشد (اوبايد ابتدا نحوء اجراي تمرينات راتوضيح داده وعملا نشان دهد )

الف) تمرينات بدون توپ

- هر2 بازيكن روبروي هم در دو طرف تور (هم قدها با هم )قرار ميگيرند .

يك بازيكن فن دفاع روي تور راانجام ميدهد (بدون توپ )و ديگري تماشا ميكند. ديدن يك مرحله از آموزش است .

- هر2بازيكن هم زمان پرش كرده و دستهايشان رادر بالاي تور بهم ميزنند.

- هر2 بازيكن هم زمان پرش مكنند. درحالي كه يك بازيكن دستهايشان را به حالت مشت روي سرش گذاشته بازيكن ديگر سعي ميكند كه ( در بالاترين نقطه پرش )كف هر دودستش راروي مشت بازيكن اول قراردهد.

توجه: يك بازيكن پرش ميكند و بازيكن ديگر از ميان تور شكم بازيكن اول را به عقب هل ميدهد اين عمل باعث ميشود كه بازيكن بياموزدكه چگونه با عقب رفتن شكم باتور فاصله پيدا كرده و يك پرش دفاع روي تور را ايده آل نفوذي انجام دهد . (زاويه مناسب بين بالا ترين و پائين تنه )

ب) تمرينات با توپ

بازيكنان درابتدا بايد بياموزند كه چگونه از (ضربه )توپ نترسند. براي اين كار ميتوان ازسكو يا نيمكت استفاده كرد. بازيكنان روي ان مي ايستند و مربي براي آنان ضربه مي زند. ضربه بايد در ميان دستهاي انها كه بصورت آزاد وباز است زده شود.

تغييرات تمرين:(مهم )

هرباركه ضربه توسط مربي زده ميشوديك بازيكن درست پشت مربي مي ايستد و انگشتان خود را باضربه مربي بلند ميكند ودفاع كن بايد توپ را دفاع كرده و همزمان بگويد كه بازيكن پشت سر مربي چند تااز انگشتان خود رانشان داده است. اين كار كمك ميكند كه چشمها هنگام برخورد توپ با دستها بازنگه داشته شود ويا زمان بسته شدن چشمها بااين نوع تمرينات به حداقل برسد.

V) بازيكنان روي زمين به تور جاگيري مي كنند. اين تمرين بدون پرش انجام ميشود ( ارتفاع تور پائين باشد ) يك نفر ضربه مي زند و بازيكن ديگر سعي ميكند توپ را دفاع ميكند ويا دستهايش رادز مسير توپ قراردهد (درشروع كار بايد توجه داشت كه ضربه ها بسيار آرام است )همچنين ضربه زننده مي تواند از روي سكو ضربه بزند.

ـ تمرين بعد را ميتوان مطابق تمرين قبلي منتها با مختصري پرش انجام داد .

ـ تمرين بعد با پرش كامل .

ـ دفاع روي تور حمله اي را،هنگامي ميتوان انجام داد كه بازيكن حداكثر پرش را كرده، به موقع به توپ رسيده باشيد.

ـ بايد توجه داشت كه هنگام تمرين دفاع روي تور تمركزروي باز كردن دستها باشد، نه روي حركت دادن بيش ازحد و بي مورد دستها روي تور. دفاع كنان روي تور به دنبال كليدهاي اصلي دفاع روي تور يعني جهت پرش و خط شانه هاي آبشارزن باشند ( شانه و صورت اسپكر را نگاه كرده تا مسير توپ اوراحدس بزنند )

د) ـ هر دو نفر روبروي هم يكنفر روي صندلي مي ايستد و توپ را دودستي بالا نگه مي دارد، بازيكن ديگر پرش كرده و سعي مي كند كه كف هر دو دستش راروي توپ بگذارد .

س)ـ هر دو نفر با هم ( بدون توپ) يك بازيكن از فاصله 3يا4 متري حركت كرده و شبيه آبشارزن پرش ميكند . بازيكن ديگر نيز پرش كرده ازروي حركت و جهت پرش و شانه هاي نفر اول مسير توپ را حدس زده ودستش رادر مسير توپ فرضي او قرار ميدهد .

ص)ـ دو بازيكن روبروي هم بايك توپ مي ايستند . بازيكن ضربه زننده شبيه به حركت آبشار زنها حركت ميكند و توپ را بالاي تور به دست بازيكن ديگر كه پرش نموده ميزند . بازيكن دفاع كن روي تور ميتواند توپ را بگيرد و يا عمل دفاع روي تور را انجام دهد .

ط)ـ مشابه تمرين قبلي منتها اين بار آبشار زن حركت كرده وبه خود پاس ميدهد وآبشارمي زند و دفاع كن ازروي جهت پرش و شانه هاي اسپكر ، سعي مي كند توپ رادفاع كند .

نتيجه :

باتغيير ارتفاع پاس ،زمان پرش يك فاكتور مهم به حساب مي ايد و همچنين با تغيير فاصله پاس تاتور مسافت نيز فاكتور ديگري محسوب ميشود .

ع)ـ حركتهاي اصلي پارا آموزش داده و فرود روي هردو پا را بعد از پرش تمرين كنيد .

ـ پاي ضربدر (بهترين حركت پا براي مسافتهاي بيشتر از 3 متر است كه زنان ومردان در بازيها به اجرا در مي اورند

ـ پاي بغل وضربدر (تركيبي )كه براي مسافتهاي بيشتر از3 متر بكار گرفته مي شود

ـ بايد توجه به پاي ترمز داشته باشيم ( پاي ترمز از حركت افقي بدن جلوگيري ميكند ) بنابراين پرش بلافاصله بعد از توقف حركت افقي بدن ، صورت مي گيرد ‍(همچنين سرعت حركت افقي به وسيله پاي ترمز به پرش عمودي كمك مي كند ).

ف) دفاع كن روي توربايد به طور انفرادي حركتهاي مختلف به چپ وراست راتمرين كند.

تمرينهاي شبيه به هم

ـ هردو نفر روبروي هم حركت به طرف چپ دفاع روي تور رو فرود سپس حركت بطرف راست ، پرش ، دفاع روي تور رو فرود. بايد توجه داشت كه در اين تمرين همه حركات هر دو بازيكن، جهت حركتها و نحوه حركت پاها بايد مشابه به هم باشد .

ـ تمرين ديدن و تقليد كردن، هر دو بازيكن روبروي هم ـ يك بازيكن حركتهاي مختلف پا، پرش ودفاع روي تور را انجام مي دهد و بازيكن ديگر به مدت 15 ثانيه سعي ميكند كه با ديدن، بلافاصله تمام اعمال او را تقليد كند. بايد توجه داشت كه در اين تمرين اگر بازيكن اصلي قصد پرش را داشت ولي پايش روي زمين بود بازيكن دوم گول نخورده وپرش نكند .

ق)دو اسپكر هر كدام يك توپ روبروي يك دفاع كن روي تور ( به فاصله 1 تا 5/1 متر) يكي از اسپكر ها حركت كرده ( به خود پاس ميدهد ) واسپك ميزند و دفاع كن روي تور با پرش عمل دفاع روي تورا انجام ميد هد. بلافاصله اسپكر دوم حركت كرده ( به خود پاس ميد هد )و اسپك مي زند. در همين زمان دفاع كن روي تور نيز حركت ميكند،مقابل اسپكر دوم پرش كرده و دفاع روي تور انجام ميد هد و ادامه تمرين با بازيكنان ديگر. در اين تمرين بايد توجه داشت كه دفاع كن تور به هنگام حركت به چپ وراست از يك نوع حركت پا استفاده كند.

ك) يك دفاع كن روي تور مقابل 3تا6 اسپكر

آبشارزنها بافاصله 2 متري از دردو ستون ودر مقابل دفاع كن روي تور جاگيري ميكند دفاع كن روي تور حركت كرده و مفابل هر اسپكر دفاع روي تور راانجام ميدهد. درشروع اين تمرين اسپكرها مي توانند ابتدا توپ راساده پرتاب كنند . سپس ازرويزمكين ضربه بزنند ودر انتها. هر كدام به ترتيب و هماهنگ حركت كرده وبه خود پاس بدهند وآبشار بزنند .

ل)درادامه تمرينات مربي توپ را براي آبشار زنها پرتاب مي كند وانها در مسير مشخص اسپك ميزنند ودفاع كن روي تور دفاع ميكند . در ابتدا اين تمرين سعي شود كه مربي در نز ديكي آبشارزنها ودفاع كن جاگيري كند و ارتفاع پاس ها يكنواخت باشد . سپس مي توان فاصله را زيادتر، ارتفاع پاس را متغير و مسير اسپك را نا مشخص نمود.

در تمام تمرينات دفاع روي تور كه تاكنون ذكر شده است مي توان ارتفاع تور را پايين تر از حد معمول آورد .

م)تفاوت بين پاسهاي نزديك ودور از تور (حريف ) رابه دفاع كنان روي تور توضيح تاته و همچنين به آنها آموزش دهيد كه چگونه و چه وقت بايد گونه توپها رادفاع كنند.

(زمان پرش براي هر كدام چه وقت بايدباشد.براي اينكارمربي ميتواند توپهاي مختافي براي اسپكر ها پرتاب نمايد، كه پس از اسپك زدن در طرف مقابل دفاع كنان روي تور تكنيك دفاع را انجام دهند).

ـ نكات اساسي براي اين نوع تمرينات

به دفاع كنان روي تور متذكر شو.يد كه براي پاسهاي بلند كمي ديرتر از آبشارزنها پرش نمايند .

به آنها بگوئيد كه هر چقدر مسافت پاس پاسور حريف دور تر از تور باشد، دفاع كن روي تور بايد به همان نسبت ديرتر پرش نمايد .

ن)مربي توپ را براي پاسور پرتاب ميكند. پاسور پاس ميد هد و آبشارزن در جهتي كه قبلا به وسيله مربي مشخص شده است اسپك ميزند و دفاع ميكند ( پاسها بلند و با تور فاصله داشته باشد )

و) هنگامي كه تجربه دفاع كنان روي تور كمي بيشتر شد تمرينات را تغيير ميد هيم يعني ديگر اسپكر مجبور بيست كه در جهت مشخص اسپك نمايد (مربي مي تواند دفاع كن روي تور بايستدو مسير اسپك را با دست مشخص نمايد )اسپكر ها سعي كنند كه مسير حركت به محل پرش خود را تغيير دهند. يعني حركت مستقيم به محل پرش براي اسپكهاي زاويه

ه)تمرينات ديگري تراي آموزش زمان پرش، عكي العمل و زاويه دفاع روي توررا مي توان طراحي كرده وبه اجراء گذاشت .

تمرينات

ـ مربي ضربه ميزند و دفاع كن روي تور يكبار با دست چپ و بار ديگر با دست راست و سپس با هر دودست عمل دفاع روي تور را انجام از دفاع يكد ستي اين است كه دفاع كن روي تور بياموزد كه چگونه دستش رابه طرف هدف بچرخاند.

ـ پرتاب توپهاي مختلف بوسيله مربي براي آموزش (حدس ) مسافت، مسير حركت مناسب به محل پرش وزمان بايد داشت كه در اين تمرينات، هنگام حركت خط شانه ها موازي با تور باشد.

ـ گرفتن ويا دفاع كردن توپهاي پرتاب شده از بالاي تور

ـ حركت به سمت چپ و يا راست و سپس اجراي تكنيك دفاع روي تور. هدف اصلي از اين تمرين جلوگيري از اوت شدن توپ پس از برخورد به دست بايكن است.

ي)حركت پاي دوواجراي تكنيك ترمز باپاي يگام به آخر:

ازاين حركت پا معمولا براي مسافت هاي زياد استفاده ميشود و غالبا دفاع كنان وسط اين حركت رابيشتر ميد هند، مثلا بازيكن وسط در منطقه 4ايستاده وبايد حركت كند وبه منطقه 2 رفته ودفاع روي تور را انجام دهد. در اين حالت نمي تواند اين مسافت را پاي بغل ويا ضربدر طي كرده وبه موقع به محل مورد نظر برسد. او بايد كاملا برگردد وشروع بدويدن نمايد وسپس بدون اينكه به بازيكن كناري برخورد نمايد توقف كرده و تكنيك دفاع روي تور را با بازيكن كناري انجام دهند.(بايد توجه داشت كه هنگام چرخش بدن، دستها بهحالت معمولي بر مي گردد و پاي ترمز يك گام به آخر مانده است )

4-2-اموزش گرفتن اطلاعات از روي علائم موجود(قبل ازپرش ) توسط دفاع كنان روي تور .

-مهمترين نكاتي را كه ابتدا دفاع كنان روي تور بايد به آن توجه كرده و انرا بياموزند عبارتند از:

1- مسير حركت به محل پرش و جهت پرش اسپكر حريف

2- قوس پاس (چگونگي پاس)

3- فاصله پاس تا تور

با توجه به اين نكات :

سپس دفاع كنان روي تور (با توجه به اين نكات ) هنگام بازي مهرت و تجربياتشان افزايش يافته و چيزهاي زيادي فراميگيرند و در نهايت فن دفاع روي تور به وسيله بازيكنان به طور اتوماتيك ( با مهارت كافي) انجام ميشود .

مراحلي كه دفاع كنان روي تور بايد آموزش ببينند

عبارتند از :

مرحله اول : ديدن حركت اسپكرها

توپ به طرف دريافت كنندگان عقب زمين تيم حريف سرويس و با اسپك زده ميشود به محض اينكه توپ به دست مدافعان عقب زمين تيم حريف بر خورد كر د دفاع كنان روي تور بايد اسپكر هاي زمين حريف را زير نظر داشته باشند. براي بهتر اجرا شدن اين تمرين و توسعه مهارت دفاع كنان روي تور در همين لحظه اسپكر ها ميتوانند انگشتانشان را بلند كنند و دفاع كن روي تور با ديدن اين عمل بايد بگويد كه اسپكر ها هر كدام چند تا انگشت خود را بلند كرده اند. تمرين اين عمل ديد دفاع كن روي تور را تقويت مي نمايد.

مرحله دوم: ديدن حركت اسكپرهاي حريف و حريف و نحوه دريافت توپ(قوس توپ)

اين تمرين مشابه تمرين مرحله اول است منتها در اين مرحله بعد از اينكه دفاع كن روي تور اطلاعاتي از اسپكر ها داد (چند انگشت بلند كرده اند) بايد بلا فاصله نحوه دريافت توپ را هم بررسي كند و چگونگي آنرا بگويد(مثلا بگويد بلند –نزديك- بد روي 3متر –خوب … ) اگر اين تمرين در شروع سخت باشد ميتوانيم به دفاع كنان روي تور بگويم كه ابتدا اسپكر ها را فقط نگاه كرد ه و سپس اطلاعات توپ دريافت شده را بيان كنند.

مرحله سوم: حركات اسپكر +نحوه دريافت+قوس پاس

مشابه تمرين مرحله دوم ولي در اين مرحله قوس پاس و نوع ان مهم است.

مرحله چهارم :حركات آبشارزدن +نحوه دريافت توپ+قوس پاس+مسير حركت آبشارزنها به محل پرش

تمرين مشابه مرحله قبل منتها در اين مرحله دفاع كن بايد نحوه و مسير حركت آبشارزنها و محل پرششان را زير نظر داشته باشد و حدس اينكه چه مدتي طول مي كشد كه آبشارزن به توپ برسد.

مرحله پنجم:همه مطالب بالا+اطلاعاتي از روي بدن آبشارزنها

اين مطالب شامل خط شانه انها و جهت صورتشان و عادتهايي كه هر آبشارزن معمولا دارد و غيره.

مرحله ششم:اعمالي كه دفاع كن روي تور در مناطق جلوي زمين براي اجراي عمل دفاع روي تور بايد انجام دهد.

مرحله هفتم:دفاع كن روي تور چه اطلاعاتي از پاسور تيم حيف دارد(معمولا چه نوع پاسهايي ميدهد)

مرحله هشتم:سيستم تيم بازي خودي و تجزيه و تحليل بازيهاي قبلي تيم حريف چه اطلاعا تي به دفاع كن روي تور داده است.

اشتبا هات اساسي دفاع روي تور و تذكرات:

الف)دفاع كن كناري روي تور نمي تواند به خوبي دفاع كند.

-دفاع كن وسط هنگام حركت از پاي ترمز به خوبي استفاده نميكند و حركت افقي او هنگام پرش ادامه دارد (دفاع كن كناري دچار اشكال ميشود).

-دفاع كن روي تور فراموش كرده است كه ابشارزن روبروئي خود را شناسايي كند.

ب)دفاع كن روي تور زودتر از آبشارزن پرش مي كند.

ـ سعي شود كه از كلمات كليدي مثل حالا، و غيره …… استفاده كنيد.

ـ به تمرينات گذشته توجه كنيد وتمرين دفاع روي تور باپرتاب مربي در فواصل مختلف از تور يا ارتفاع متغيير را انجام دهيد. شايد وضعيت دستهاي بازيكن جلوي صورت نيست .

ج). دفاع كن روي تور هنگام پرش خطاي تور انجام ميدهد.

ـ دستها را زيادتر از حد معمول جلو برده است.

ـ بدن بازيكن از حد معمول جلوتر است.

ـ هنگام دفاع كردن، بازيكن وقتي نتواند به توپ برسد ، از حد معمول بدن را به بالا وجلو مي كشد ( تا شايد بتواند توپ را لمس كند)

ـ كشيدن بدن بطرف عقب، هنگام فرود را درست تمرين نكرده است

ر). دفاع كن وسطي نتوانسته است به دفاع كن كناري برسد .

ـ دفاع كن كناري شايد محل پرش را اشتباه حدس زده است .

ـ دفاع كن وسطي از حركت پاي مناسب استفاده نكرده است .

ـ شايد دفاع كن وسطي مسير پاس تيم حريف را درست حدس نزده باشد .

ـ دفاع كن وسطي براي آبشار سرعتي تيم حريف پرش بلند انجام داده و فرصت اينكه به دفاع كن كناري برسد را نداشته است.

س). توپ پس از برخورد با دستهاي دفاع كن كناري از محوطه بازي به بيرون ميرود

ـ دفاع كن زياد پرش كرده است ( توپ به ساعد برخورد كرده )

ـ دفاع كن زود پرش كرده است

ـ دفاع كن دست بيرون خود رابه طرف داخل زمين حريف نچرخانده است .

ـ انگشتان كاملا بازو محكم نبوده است

ف) وقتي توپ بلند و نزديك تور است ، دفاع كن روي تور در حركت فشار دادن با آبشار زن تيم حريف ، توپ رااز دست ميدهد .

ـ سعي كنيدكه توپ رابه يك طرفه فشاردهيد(به جاي اينكه مستقيم فشار دهيد)

ـ سعي كنيدكه در اين حالت نفر دوم باسيد كه با توپ تماس پيدا مي كنيد. شما بايد بعد از فشار اسپكر توپ را فشار دهيد . هميشه در اين مواقع توپ به طرف زمين حريف ميرود ( به طرف زمين نفر اول ).

م)دفاع كن روي تور نميتواند توپ را لمس كند ( به دفاع برسد )

ـ دفاع كن روي تور، را توپ را بايد ببندد .

ـ سعي كنيد كه با حركتهاي صحيح پايه محل پرش رسيده مسير توپ قرار دهيد .

توجه : از آينه و نوار ويدئو و غيره ميتوان ( براي اصلاح حركت ) استفاده نمود.

5ـ دفاع روي تور 2نفر

1-5تمرينات دفاع روي تور 2نفره

به محض اينكه بازيكنان پايه و اساس دفاع يكنفره را ياد گرفتند، لازم است دفاع روي تور 2 نفره را نيز به آنها آموزش داد.

5ـ1 تشكيل دفاع روي تور2نفره

تشكيل دفاع روي تور 2نفره از دوقانون اصلي تبعيت مي كند كه عبارتند از :

1ـ وقتي لازم باشد كه كنار آنتن ها، دفاع روي تور 2نفرتشكيل شود. دفاع كن كناري محل و زمان پرش را تعيين ميكند .

2ـ وقتي قرار باشد در مركز زمين دفاع روي تور 2 نفره تشكيل شود دفاع كن مركزي محل و زمان پرش را تعيين خواهد نمود.

حالت دستهابراي دفاع نفره درمناطق مختلف زمين

تمرين 1ـ شش نفر با هم

3دفاع كن درهرطرف تور(مناطق 2و3و4) جاگيري مي كنند.

الف)هر سه نفر جداگانه يك دفاع روي تور در مناطق خود انجام ميدهند.

ب)بازيكن منطقه 3 به بازيكن منطقه 4 نزديك شده و يك دفاع دو نفره در سمت چپ زمين انجام ميدهند. همزمان بازيكن منطقه 2 انفرادي تكنيك دفاع روي تور را انجام ميد هد

ج) بازيكن به جاي اول خود بر ميگردند ( مناطق 2و3و4)و انفرادي دفاع ميكنند.

د)اين بازيكن منطقه 3به بازيكن منطقه 2نزديك مي شود

وبا هم يك دفاع 2نفره درسمت راست زمين انجام ميدهند. همزمان بازيكن منطقه چهارانفرادي تكنيك دفاع روي تورراانجام ميدهد.س)مجددابازيكن به مناطق اصلي خود برگشته(2و3و4)

و انفرادي دفاع ميكنند.

ط)بازيكن منطقه 4به بازيكن منطقه3 نزديك شده ودر وسط زمين دفاع دو نفره انجام ميدهند همزمان بازيكن منطقه2 انفرادي دفاع ميكند.

ع)همگي به جاي اول برگشته دفع مي كنند.

ق)بازيكن منطقه دوبه بازيكن منطقه3نزديك مي شودودروسط زمين دفاع2نفره انجام ميدهند. همزمان بازيكن منطقه4 دفاع انفرادي انجام ميدهند

م)بازيكن به مناطق اصلي خود برگشته و انفرادي دفاع مي كنند.

توضيح اينكه :

تمام حركات دردو طرف تور هماهنگ با هم انجام شود.

مثلا وقتي در يك طرف زمين بازيكن منطقه3 به بازيكن منطقه4نزديك ميشود در طرف ديگر بازيكن منطقه3به بازيكن منطقه2نزديك شود.

تمرين 2

مشابه تمرين1 منتها در اين تمرين هنگامي كه دفاع 2 نفره تشكيل ميشود بازيكني كه تك ميماند به جاي دفاع يك شيرجه به عقب ميزند.

5-3 علائم و ارتباطات (بين دفاع كتات روي تور)

-علائمي از قبيل داخل خط حالا صبر كن و غيره… را بايد به دفاع كنان روي تور اموزش دادتا دفاع كني كه ميخواهد محل و زمان پرش را تعيين كند از اين كلمات براي هماهنگي بيشتر استفاده نمايد.

-شناسايي تمام اسپكر هاي حريف به وسيله دفاع كنان روي تور الزامي است.

همچنين انها بايد بدانند كه پاسور كجاست؟

جز نفرات عقب است يا جلو؟

همچنين دفاع كن وسط بايد موقعيت دفاع كن وسط تيم حريف را هم شناسائي كند.

دفاع كنان روي تور بايد به نكات زير توجه كنند:

-بازيكنان ابتدا مسير حركت اسپكر را به دقت نگاه كنند.

-زمان پرش براي پاسهاي نزديك تور و دور از تور را ياد بگيرند.

-زمان پرش براي پاسهاي بيرون آنتن را فرا گيرند.در اين نوع دفاع ها هرگز نبايد رو به اسپكر پرش كرد.

بلكه بايد خط شانه به سوي حريف باشد.

-بعداز اينكه دفاعكنان مهارت كافي در دفاع روي تور پيدا كردند بايد دنبال نكات كوچكتري براي بهتر دفاع كردن باشند. اين نكات عبارتند از:

-قبل از اجراي تكنيك دفاع روي تور پاسور تيم حريف را نگاه كنيد و مواظب قرار هاي پاسور با ابشار زنها باشتد (مخصوصا دفاع كن وسطي)

-آبشارزن حريف را هميشه بعد از پاس پاسور نگاه كنيدمسير رسيدن به محل پرش و زاويه حركت او را ببينيد و سعي كنيد كه بعد از پرش دستهاي خود را در مسير توپ او قرار دهيد.

-بعد از كسب تجربه شما ميتوانيد از روي حركت بازوي اسپكر (وصورت) جهت اسپك او را تشخيص دهيد.

با تجزيه و تحليل و مطالعه آماري ابشارزنهاي تيم حريف و نوار ويدئو انها ميتوانيد شگردهاي انها را بررسي كنيد.

دفاع كن وسط بايد (حتما )آبشارزن سرعتي حريف را شناسايي كرده و (دست)پاسور را نگاه كند .

نكته بالا كمك ميكند كه دفاع خواندن و دفاع كردن را انجام دهيم. در اين نوع دفاع ها دفاع كن روي تور دست پاسور را نگاه ميكند نه مسير حركت ابشارزن را.(بيشتر براي اسپكهاي سرعتي)

5-4 جلوگيري از اوت شدن توپ،پس از برخورد توپ با دست دفاع كنان :

برگرداندن توپ به وسيله دفاع كن كناري

-دست بيروني بازيكنان كناري رو بخ مركز حيف بايد باشد.نكته قابل توجه اين است كه حتما هنگام تماس توپ با دستها ،همزمان بازيكنان از كتف هردو دست كمك گرفته و توپ را به داخل زمين هدايت ميكند.

-سعي كنيد كه دستها رو به وسط زمين حريف باشد در غير اين صورت توپ پس از برخورد با دستهايتان به خارج زمين خواهد رفت.

-اگر پاس پاسور بيرون آنتن ها باشد سعي كنيد خط شانه رو به وسط زمين حريف نگه داشته شود.

5-5 دفاع كنان روي تور از كجا بايد شروع كنند (محل جاگيري)

بازيكنان مبتدي

دفاع كنان كناري 1تا 5/1متر با خط كناري فاصله داشته باشند.

دفاع كن وسط درست در وسط زمين جاگيري كند.اين روش براي بازيكنان جوان مناسب است.

توجه:

اگر مشاهده شد كه آبشارزنهاي حريف در اين شيوه آبشارهايشان را از روي خط بيشتر ميزنند، ميتوان هنگام جاگيري دفاع كنان كناري را بيشتر به طرف انتن ها هدايت كرد.بازيكنان متوسط:

اگر تيم حريف از آبشارزن سرعتي و يا حركتهاي تركيبي در سمت راست زمين خود (مناطق 2و3) بيشتر استفاده ميكند.ميتوان بصورت زير جاگيري نمود.دفاع كن منطقه 4 حدود2متربا خط فاصله ميگيرد. دفاع كن وسط متمايل به منطقه 4 مي ايستد و دفاع كن منطقه 2حدود1متر با خط كناري فاصله ميگيرد.(دفاع كن وسط آماده دفاع سرعتي ،دفاع كن منطقه 4آماده دفاع كن تركيبها و دفاع كن منطقه 2 آماده براي توپ هاي بلند).

بازيكن پيشرفته :

بازيكن كناري مطابق شكل 2تا3متر باخط كناري فاصله گرفته و جاگيري مي كنندو هر سه بازيكن آماده براي حركتهاي حريف مي ايستند.

5ـ6 دفاع مقابل اسپكر يرعتي تيم حريف در وسط زمين :

دفاع كن وسطي بايد براي دفاع اسپكر حريف كمي زودتر از او پرش كرده و دستهاي خود را در يك طرف و يا و طرف توپ قرار دهد و سعي داشته باشد كه توپ را دفاع كند و يا از رفتن توپ به اوت پس از برخورد با دستهايش جلو گيري نمايد.

در اين حالت بازيكن نبايد از حداكثر پرش خود استفاده نمايد (نصف پرش) زيرا پس از فرود او بايد قادر باشد تادردفاع روي تور 2نفره نيز شركت نمايد.

5ـ7دفاع در مقابل پاس بلند:

بازيكن مبتدي

ـ معمولا بازيكن وسط اين نوع توپها را دفاع مي كنند

بازيكن متوسط :

معمولابازيكن مناطق 3و4اين توپهارا دفاع مي كنند( زيرا پاسور در منطقه در منطقه 2 جلوگيري ميكند)

بازيكن سطح بالا :

ـ بستگي به موقعيت توپ دارد. گاهي اوقات بازيكن مناطق 3و4ويا3،2 باهم اينگونه توپها را دفاع مي كنند . در بسياري از موارد براي پاسهاي بلند وسط هر سه دفاع كن پرش مي كنند.

5ـ8دفاع زاويه ويا دفاع خط :

حالات و چگونه دفاع كردن خط وزاويه را ياد بگيرد زيرا اين اعمال به دفاع داخل ميدان نيز كمك خواهد كرد.

دفاع زاويه :

تمرين:

الف)ـ( بدون توپ)مربي در منطقه 4 روي زمين حالت آبشارزن را ميگيرد .( 1تا 5/1 متر نزديك آنتن )

در طرف ديگر2 دفاع كن براي دفاع روي تور به نحوي جاگيري مي كنند كه دست چپ دفاع كن كناري روبروي دست ضربه مربي باشد. هر چقدر مربي براي زدن عقب تر برود بازيكن كناري بيشتر به طرف داخل زمين حركت مي كند.

بايدتوجه داشت كه براي توپهاي بلند منطقه 4ويا2 حريف، محل شروع حركت دفاع كنان كناري يك متري آنتن ها است . هرچقدر پاس از تور فاصله داشته باشد حركت دفاع كنان به داجل زمين هنگام دفاع كردن بيشتر خواهد بود.(پس محل پرش را در اين نوع توپها، دفاع كن كناري تعيين مي كند).

ب)2 دفاع كن روي تور داخل زمين در منطقه 2 جاگيري مي كنند. در طرف ديگر مربي توپ را براي اسپكرها كه در منطقه 4جاگيري كرده اند پرتاب مي كند و آنها آبشار مي زنند. در ادامه تمرين مي توان پاسور و تو پگيرها را نيز به اين تمرين اضافه نمود.

ج)يك طرف زمين 3 دفاع كن روي تور و طرف ديگر يك پاسور و 2 اسپكر در مناطق 2و4جاگيري مي كنند. مربي توپ را براي پاسور پرتاب مي كند پاسور ابتدا به نوبت و سپس هر طرف كه خواست پاس ميدهد. نكات مهم تمرين (الف ) در اين تمرين نيز رعايت شود (اسپك زاويه ) هر بازيكن كه دفاع تكرار پشت دفاع را جمع ميكند.

دفاع خط:

تمرين :

مشابه تمرين الف منتها تعيين محل پرش بايد به نحوي باشد كه توپ مقابل دست داخلي دفاع كن وسطي باشد تا مسير خط بسته شود.

5-9 پوشش دفاع روي تور

ـ تمرينات براي آموزش نكات اساسي براي وضعيت هاي مختلف :

الف) پس ازفرودازدفاع روي تور آماده براي تو پگيري، پاس دادن ويا اسپك زدن :

دفاع كنان روي تور بايد بياموزند بعد از اينكه توپ به ديتهايشان برخورد كرد ويا اگر اصلا نتوانستند توپ را هنگام دفاع امس كنند چگونه پس از فرود چرخيد و آماده تو پگيري ، پاس ويا اسپك زدن باشند.

تمرينات براي يادگيري مهارت (بالا )

تمرينات 1ـ مربي در منطقه جلو جاگيري مي كند. در طرف ديگر 3بازيكن حالت دفاع روي توررا ميگيرند.

مربي با پرتاب توپ درنقاط مختلف زمين براي توپ گيري هاي عقب زمين،تمرين را شروع ميكند مربي بايد حركت ومسير چرخش دفاع كنان روي توررا بر مبناي مسير اصلاح كند ( اين تمرين بدون پرش انجام شود)

تمرين 2ـ مطابق تمرين قبلي ولي اين بار مربي ميتواند ضربه به توپ زده و يا جا خالي بيندازد دفاع كنان نيز بايد پرش كرده وپس از فرود برگشت به بازي را به طور صحيح با چرخش مناسب انجام داده واگر توپ بوسيله تو پگيرها گرفته شده است يكي ازآنها پاس بدهد و آبشاربزند (شبيه به بازي)

تمرين 3- مطابق تمرين قبلي، در طرفي كه مربي جاگيري كرده اشت مي توان پاسور، اسپكر وتو پگير قراردارد . مربي با پرتاب توپ به پاسور طرف خود تمرين را شروع كرده و تمام نكات مهم را تحت كنترل خود بايد داشته باشد .

ب) جمع كردن توپهائي كه اطراف دفاع كنان روي تور فرود مي آيد (بوسيله خود آنها):

دفاع كنان روي تور بايد بياموزند كه چگونه از دفاع روي تور فروده آمده و چرخش كنند و توپهاي اطراف خود را جمع كنند. زيرا اين عمل به تيم كمك مي كند كه يك حركت حمله اي تيمي را داشته باشند.

تمرينات جهت يادگيري مهارت (بالا)

تمرين1ـ هر بازيكن بايك توپ جلوي تور جاگيري مي كند، ابتدا پرش كرده و در بالاترين نقطه سمت خود توپ را رها مي كند وپس از فرود سعي مي كند كه توپ را دودستي، يكدستي با شانه، كتف، سرويا جمع كند.

تمرين 2ـ هردو نفر يك توپ

هر دو بازيكن دردو طرف تور و روبروي هم جاگيري ميكنند ـ يك بازيكن پرش دفاع روي تور انجام ميدهد و بازيكن ديگر توپ رادر اطراف اورها مي كند بازيكن اول پس از فرود سعي مي كند توپ را جمع كند.

تمرين 3ـ هر دو نفر با يك توپ

يك بازيكن روبه ديواربا فاصله تقريبي يك متر جاگيري مي كند. بازيكن ديگر پشت او مي ايستدوبه بازيكن روبه ديوار مي گويد پرش همزمان بازيكن عقبي توپ را با پنجه به ديوار ميزند و بازيكن اول كه پرش نمود پس از فرود سعي مي كند توپ را پس از يرگشت از ديوار جمع كند. اين تمرين راميتوان با 2دفاع كن روبه ديوار نيزانجام داد

تمرين4ـ مربي و2بازيكن

مربي در يك طرف زمين و بازيكن در طرف ديگر نزديك به تورجاگيري مي كنند مربي پس از پرش بازيكنان، توپ را اطراف آنها پرتاب مي كندو آنها پس ازفرودو چرخشها ي مناسب توپ راجمع مي كنند

تمرين 5ـ مربي و 2بازيكن دفاع كن روي تور و يك بازيكن بعنوان جا خالي گير پشت سر آنها :

مشابه تمرين 4 منتها توپهاي دورتر را بازيكن سوم جمع مي كند

بازيكن بااين تمرين رابطه بين دفاع روي توروجا خالي را مي آموزند.

ج)جمع كردن توپهايي كه بين دست دفاع كنان وتور فرود مي آيد:

گاهي اوقات اتفاق مي افتد كه توپ بين دست دفاع كتات و تور فرود مي آيد . نحوه گرفتن اين توپها نيز مانند توپهاي قبلي است منتها در اين حالت بايد سعي شود به نحوي توپ را جمع كنيم كه توپها به عقب بالا بيايد.

تمرين جهت يادگيري مهارت (بالا)

تمرين1ـ هر دو بازيكن روبروي هم دردوطرف تور جاگيري مي كنند.

يك بازيكن پرش كرده و بازيكن ديگر توپ را به نحوي پرتاب مي كند كه هنگام فرود امدن بازيكن اول توپ بين دستهاي اوو تور بيفتد . او نيز تلاش مي كند كه توپ را جمع كند.

تمرين2ـ يك بازيكن پشت سردفاع كن روي توربا توپ جاگيري مي كند.

بازيكن اول پرش نموده و حركت دفاع روي تور را انجام ميدهد. در هنگام فرود بازيكن عقبي توپ رادر نقاط مختلف اطراف او به تور مي زند و بازيكن اول پس از فرود سعي مي كند كه تو پها را جمع كند.

6ـ دفاع روي تور و رابطه آنها بابازيكنان خط عقب زمين6-1 كنترل توپ و تمرينات آن:

ـزمين بازي رابه3قسمت مي كنيم.2بازيكن در هر قسمت زمين (2×2) نحوه جاگيري بصورت زيراست:

درزمينهاي تقسيم شده كوچك يك نفر زير تورونفر ديگر دروسط زمين جاگيري مي كنند. تو پگيري بوسيله بازيكن وسطي ، پاس بوسيله بازيكن زير تورو سپس آبشار بوسيله بازيكن وسطي زده ميشود .

همزمان باردشدن توپ ازروي توربازيكنان جاي خود راعوض مي كننديعني پاسوراسپكرشده واسپكر پاس خواهد داد.

ـ 3بازيكن هرطرف زمين( كل زمين بازي رابه2 قسمت تقسيم مي كنيم)

هرطرف زمين2توپ گيرو يك دفاع كن روي تور كه پاس هم ميدهد، جاگيري مي كنند. هر بازيكني كه توپگيري كرد پاسور پاس رابه بازيكن ديگر ميدهد. بازيكن دوم اسپك ميزند. بعد از چند حركت بازيكنان جاي خود را عوض مي كنند در اين تمرين پاسور دفاع روي تور نيز انجام ميدهد.

ـ3بازيكن درهرطرف زمين(زمين بازي را2قسمت تقسيم مي كنيم)

هرطرف زمين2دفاع كن روي تورويك توپگيرجاگيري مي كنند.درهنگام برگشت توپ،دفاع كن سمت راست پاسور ميشود و دفاع كن سمت چپ اسپك مي زند بعد از هر چند حركت بازيكنان جاي خود را عوض مي كنند ويا هرباركه توپ به طرف مقابل رفت بازيكنان مي توانند مطابق قرار قبلي جاي خودرا عوض كنند.

ـ هرطرف زمين4بازيكن(بازي در تمام زمين)

2بازيكن توپگيردرمناطق6و5جاگيري مي كنند. يك بازيكن در منطقه2دفاع روي تورانجام ميدهد ودرهنگام برگشت پاسور تيم مي شود بازيكن منطقه4آبشارمي زند.دراين تمرين دفاع كنان روي تور منطقه يك را دفاع مي كنند.

تغييرات تمرين:

در تمام تمرينات بالا هدف اصلي كنترل توپ[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] است كه بعد از چند رفت و برگشت مربي با علامت (سوت، گفتن حالاويا…) به بازيكنان مي گويد كه توپ را بخوابانند و پوئن بگيرند

6ـ2تمرينات شبيه به بازي

اين تمرينات بستگي به مطالبي داردكه مي خواهيد آموزش دهيد پس تمرين را بر حسب آن مطالب برنامه ريزي كنيد:

براي مثال:

ـبرگشت به حالت دفاع پس از اسپك

ـ پوشش اسپك و آماده دفاع كردن

ـ دفاع روي تورو حركتهاي بعد از آن و غيره……

در خاتمه:

حالابايد اجرا صحيح اين اصول مقدماتي (دفاع روي تور واليبال)را در غالب سيستمهاي دفاعي تيم به بازيكنان

آموزش دهيم.اگر بازيكنان اصول پايه اي دفاع روي تور را خوب فرا گرفته باشند ،تيم ميتواند دفاع روي تور و دفاع داخل ميدان خوبي داشته باشد. به هر حال راز موفقيت براي مربي به گونه اي است كه 6 بازيكن داخل زمين بتوانند به نحوه احسن با هم، همكاري داشته باشند(دفاع روي تور و دفاع داخل زمين).
به خاطر داشته باشيد كه طرح يك تمرين خوب هميشه آموزش خوبي را هم بدنبال دارد.