تقويت مهارت پنجه و ساعد در شرايط بازى

در يك طرف تور، يك بازيكن و در طرف ديگر آن دو بازيكن مستقر مى‌شوند. بازيكن اول از پشت خط حمله (يك‌سوم) و از روى تور پاس پنجه مى‌زند و خود را از زير تور به‌طرف ديگر مى‌رود و جاى خود را با بازيكن طرف ديگر عوض مى‌كند. اين تمرين به همين ترتيب با تعويض جاى بازيكنان ادامه مى‌يابد. اين تمرين را مى‌توان به‌صورت پاس پرشى نيز انجام داد (تصوير زير).
به ادامه مطالب برويد
در هر طرف تور سه بازيكن مستقر مى‌شوند. يك بازيكن داخل محوطه حمله و پشت به تور و دو بازيكن ديگر در پشت محوطه قرار مى‌گيرد. در اين حالت يكى از بازيكنان، توپ را به بازيكن داخل خط حمله پاس مى‌دهد تا او آن را به‌طرف ديگر تور ارسال كند. بازيكن دريافت‌كننده در زمين مقابل نيز همين روش را انجام مى‌دهد و به همين صورت تمرين ادامه مى‌يابد. بازيكنان، مطابق شكل جاى خود را عوض مى‌كنند (تصوير زير). دو بازيكن، يكى در منطقهٔ دو و ديگرى در منطقهٔ سه نزديك تور مى‌ايستند. يك بازيكن نيز در طرف خارج خط انتهائى (عقبي) زمين مستقر مى‌شود. در اين حالت بازيكنى كه در منطقهٔ سه ايستاده، توپ را با پاس پنجه به وسط ميدان مى‌فرستد. آنگاه بازيكن انتهاى زمين به‌طرف توپ حركت كرده آن را به بازيكن منطقهٔ دو ارسال مى‌كند. اين بازيكن مجدّداً به‌جاى خود برمى‌گردد و براى دريافت بعدى آماده مى‌شود. اين تمرين تا خسته شدن بازيكن انتهاى زمين ادامه مى‌يابد و سپس جاى او با ديگرى عوض مى‌شود (تصوير زير). زمين واليبال مطابق شكل به دو قسمت مساوى تقسيم مى‌شود. در دو طرف تور، فراگيران در گروه‌هاى سه نفرى مقابل يكديگر مى‌ايستند. در اين حالت، مربى كه در خارج زمين ايستاده توپ را در جريان بازى قرار مى‌دهد. فراگيران در هر زمين توپ را با سه ضربه به‌صورت پاس پنجه به زمين مقابل ارسال مى‌كنند و فوراً از زير تور عبور كرده و با وارد كردن سه ضربه به توپ، آن را مجدداً به زمين مقابل ارسال مى‌كنند. همين تمرين نيز در قسمت ديگر زمين انجام مى‌شود و كمك مربى توپ را در جريان بازى قرار مى‌دهد (تصوير زير). هر گروه كه بيشترين رفت و برگشت را انجام دهد، به‌عنوان برنده انتخاب مى‌شود. تقويت مهارت پنجه، ساعد، سرو، آبشار در شرايط بازى

در هر طرف تور چهار بازيكن مستقر مى‌شوند. يك بازيكن داخل محوطه حمله و پشت به تور به‌عنوان پاس دهنده انجام وظيفه مى‌كند. دو بازيكن ديگر، يكى در منطقهٔ ۴ و ديگرى در منطقهٔ ۲ در پشت خط يك‌سومِ زمين مستقر مى‌شوند و چهارمين بازيكن نيز در منطقهٔ ۶ زمين (وسط) مى‌ايستد. در زمين مقابل هم بازيكنان به همين ترتيب جاگيرى مى‌كنند. در اين حالت ابتدا، يكى از بازيكنان زدنِ سرو را انجام مى‌دهد و بازى مقابل شكل شروع مى‌شود. براى اينكه بتوان بازكنان بيشترى را در بازى شركت داد، بايد زمين واليبال را به دو قسمت مساوى تقسيم كرد (تصوير زير). تقويت مهارت پنجه، ساعد، سرو، آبشار و دفاع روى تور در شرايط بازى

در اين تمرين مربى در پشت خط يك‌سوم مستقر مى‌شود و به‌جاى پرتاب كردن توپ‌ها، سرو مى‌زند. در طرف ديگر زمين بازيكنان مطابق شكل مى‌ايستند و به تمرين ادامه مى‌دهند. نحوه چرخش به اين صورت است كه مدافع ميانى جاى پاسور را گرفته، پس از آن دريافت كننده مى‌شود. آنگاه براى آبشار زدن خود را آماده مى‌كند (تصوير زير). تمرين در شرايط كامل بازى

شش نفر از فراگيران در يك نيمه از زمين قرار مى‌گيرند. مربى در حالى كه بر روى يك ميز ايستاده، توپ را از بالاى تور به‌صورت آبشار يا جاخالى مى‌زند. بازيكنان پس از دريافت توپ در [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]، آن را به زمين مقابل مى‌فرستند. مربى سپس توپ ديگرى را مى‌زند كه اين بار فراگيران بايد دفاع روى تور را انجام داده و براى برگشت توپ، تمام شرايط بازى را رعايت كنند. اين تمرين با زدن سرو هم انجام مى‌شود، و سرعت بازى را مى‌توان با ارسال توپ‌هاى پى در پى تا حدامكان افزايش داد (تصوير زير).