کودکی که دو سر دارد اما سر دوم او روی گردنش نیست این عکس حتما حس شما را عوض خواهد کرد


"خدا دیگر خسته شده ام" های ما با مشاهده چنین صحنه هایی از رنگ و رو می رود.

تا نباشد چنین صحنه هایی خدا را نمی بینیم هزاران نشانه ای که از او در ما و اطرافمان هست اما گویا او فقط در مشکلات است که به چشممان می آید و هیچ سهمی در خوشی هایمان ندارد و چه دیر می گوییم خدایا شکرت

شکر برای چه؟! برای پولی که دیگران به دستمان می رسانند و سلامتی که در اثر ورزش و تغذیه سالم به دست می آوریم! و بچه ای که دکتر آن را سالم به این دنیا می آورد! چه بندگان ناشکری هستیم

خدایا گمانم تو خسته شده ای از این همه بی توجهی ما اما به رویمان نمی آوری اگر ما جای تو بودیم با خود چه می کردیم اما تو مهربانی؛ از تو می خواهیم هیچگاه ما را به چنین اتفاقاتی امتحان نکن که طاقت ما چون دیوار ایمانمان به تو کوتاه است

ما چون این کودک، در ایمان و توکل به تو نقص داریم و جز تو هیچ کس درد ما را نمی داند و توان درمانش نیست که تو "علی کل شی شهید" ی و ما را کفایت خواهی کرد.منبع:تبیان
بازنشر:takbook.com