شيخ محمود بن حسين كاشغري (1029- 1101 م.) كه نسبت اش به بيلگه خاقان (امپراتور مشهور گؤك تورك و شكست دهنده اعراب در اواخر سده اول هجري) مي رسد ؛ اولين لغت نامه تركي پس از اسلام را با نام " ديوان لغات الترك " تاليف كرده است . اين دايره المعارف بزرگ تركي شامل ده ها بيت شعر تركي و بيش از 250 ضرب المثل و بيش از 8000 واژ ه ناب تركي است.

محمود كاشغري در حال گرد آوري واژگان ناب تركي با گشت و گذار در ميان تركان


كتاب هزار ساله ديوان لغات الترك


دونيا خريطه سي - ديوان لغات الترك


بيلگه خاقان امپراتور گؤك تورك ( تركان آسماني و مقدس) و از نياكان محمود كاشغري