وادي اورخونوادي اورخونسنگ نوشته تون يوكوكسنگ نوشته تون يوكوك نيمه جنوبيسنگ نوشته تون يوكوك نيمه شرقيسنگ نوشته گول تيگين


سر مجسمه گول تيگينكتيبه بيلگه خاقان

كول تيگين نيمه شرقي