امروز را اینگونه شروع میکنیم این آقای پاکستانی نامش خلیل است و در پاکستان به خاطر شباهت بی نظیرش به رئیس جمهور سابق ایران به عنوان بدل محمود احمدی نژاد شناخته میشود.به قول فامیل دور من دیگه حرفی ندارم .