در قلب صحرای Namib در کشور نامیبی دشتی از ماسه های سفید قرار دارد که Deadvlei نامیده می شود. نام این دشت را به «دره مرگ» ترجمه کرده اند که نام بسیار برازنده و مناسبی است.

منظره و چشم‌اندازهایی در این دره وجود دارد که بسیار عجیب و غیرواقعی به نظر می رسند. عکس هایی که از این دره گرفته شده اند، طوری هستند که در نگاه نخست تصور می کنید، نقاشی باشند. یعنی شاید باورتان نشوند همه این عکس ها واقعی هستند و در صحرایی در دل آفریقا برداشته شده اند.

حدود 9 قرن پیش در این صحرا رودخانه ای روان بوده است که نقش آبرسانی و سیراب کردن گیاهان منطقه را به عهده داشته است. اما اکنون هیچ جز ماسه های خشک و سفید از این رودخانه باقی نمانده است و همه درختان این دشت مرده و بی جان هستند.


تصاویر اسرارآمیز از دره مرگافریقای مرکزی - تصاویر اسرارآمیز از دره مرگ!

تصاویر اسرارآمیز از دره مرگ


تصاویر اسرارآمیز از دره مرگ


تصاویر اسرارآمیز از دره مرگ


تصاویر اسرارآمیز از دره مرگ


تصاویر اسرارآمیز از دره مرگ


تصاویر اسرارآمیز از دره مرگ


تصاویر اسرارآمیز از دره مرگ


تصاویر اسرارآمیز از دره مرگ


تصاویر اسرارآمیز از دره مرگ


تصاویر اسرارآمیز از دره مرگ


تصاویر اسرارآمیز از دره مرگ


تصاویر اسرارآمیز از دره مرگ


تصاویر اسرارآمیز از دره مرگ


تصاویر اسرارآمیز از دره مرگ


تصاویر اسرارآمیز از دره مرگتصاویر اسرارآمیز از دره مرگ

بازنشر:takbook.com