این نقاشی های سورئال خطای دید توسط اولگ شاپلیاک ایجاد شده اند، هر پرتره ی سورئال دارای نقاشی هایی در درون خود می باشد.
اولگ بافت اولیه ی نقاشی های خود را از آثار هنری معروف طراحی کرده و درون آن ها نقاشی های توهم زایی را به کار برده که تاثیر آن ها را بر روی افراد دو چندان می سازد. بسیاری از نقاشی های اولگ انعکاس رویاها و خاطرات هستند.