چشمانتان را اطراف عکس بجرخانید، تا در کمال تعجب مشاهده کنید که تصویر متحرک شده و در خلاف جهت عقربه های ساعت می چرخد!!