مهربان باشیم...انسان ها زود میمیرند!....

چه فرقی می کند... در سیرک یا در خانه ؟!
خنده ات که تلخ باشد، دلت کــه خون باشد،
تو هم دلقکی..!هر خرابی را میشود درست کرد

جز ذات خراب .....!مهربان باشیم...انسان ها زود میمیرند!....از میان دو واژه انسان و انسانیت، اولی در میان کوچه ها و دومی در لابلای کتابها سرگردان است.

- ویکتور هوگوخدا را بخاطر خدا پرستش کن
نه بخاطر آدمها و اسطوره هایت،
این روزها ؛ داستان تلخیست
داستان مردی که، ایمانش به خداوند را
به انسان دیگری گره زده است
وقتی چنین می شود
سقوط او به سقوط ـش منجر می شود ...
به همین سادگی...دایره بسته ایست از فهمیدن و نفهمیدن !!!

نه عاقلان می توانند جاهلان را تحمل کنند ....
و نه جاهلان دست از سر عاقلان بر می دارند !!!آدم هــا بـراي هــم سنگ تمــام مـي گذارنــد،
امــا نـه وقتــي کــه در ميانشــان هســتي،
نــــــــه..،
آنجــا کــه در ميــان خـاک خوابيــدي،
"سنـــگِ تمــام" را ميگذارنـد و مــي رونــد !!!
پــــــــــــــدر

تکیه گاهی است که بهشت زیر پایش نیست..
اما همیشه به جرم پدر بودن باید ایستادگی کند..نسیم دانه را از دوش مورچه انداخت...
مورچه دانه را دوباره بر دوشش گذاشت و به خدا گفت:
" گاهی یادم میرود که هستی ، کاش بیشتر نسیم می وزید... "روزانــه هزاران انســان به دنیــا می آینـــد ..
امــا نسل " انســانیت " در حال انقــراض است!
بازنشر:takbook.com