دارحلقه:

پس از آشنائي نوآموزان با دارحلقه، ابتدا تاب گرفتن را آموزش ميدهيم و اين در حاليست كه نوآموزان از آمادگي جسماني برخوردار باشند و مراحل اوليه بدنسازي و ‌آمادگي جسماني ژيمناستيك را پشت سرگذاشته باشند.بعد از مدت زمانيكه نوآموزان با بقيه وسائل تمرينات خود را شروع كرده باشند، آنگاه سراغ دارحلقه مي‌آئيم.

1ـ تاب گرفتن:

پس از آويزان شدن طوري بدن را به حركت در مي‌آوريم كه دستها ثابت باشند. و بيشتر حركت بدن از مفصل شانه باشد و با شتاب پاها از مفصل ران بدن را به جلو و عقب سوق ميدهيم طوريكه در انتهاي تابها شتاب بايد صفر شود.
براي اين كار مي‌توان از تسمه استفاده كرد.

هنگام تاب گرفتن، وقتيكه تاب جلو گرفته شود، نگاه نوآموز بايد به جلو و بالا باشد و هنگاميكه تاب عقب گرفته شود، نگاه نوآموز به پائين و زير حلقه‌ها باشد. (درتمام حالات سرحالت طبيعي دارد)

Silver medalist Yuri van Gelder from The Netherlands competes during the men's rings final of the Gymnastics World Championships in Stuttgart, southern Germany, on Saturday, Sept. 8, 2007. The 40th Gymnastics World Championships take place in Stuttgart from Sept. 1 to Sept. 9, 2007. From AP Photo by MICHAEL SOHN.

2ـ آفتاب:

بدن را بين حلقه‌ها ميبريم. سپس پاها را به طرف صورت و آنگاه به بالا و عقب پرتاب ميكنيم كه همزمان با آن شانه‌ها بايد مقاومت كنند و بدن را از حلقه‌ها دور كنند و با چرخش دستها از مفصل شانه آفتاب ميزنيم.

مراحل آموزشي:

1ـ بدن را بين حلقه‌ها نگه ميداريم، سپس پاها به طرف صورت و دستها به طرفين باز ميشوند و بالعكس.

2ـ با استفاده از خرك يا خرك مطبق يا تشكهاي ايمني آفتاب ميزنيم.

3ـ با كمك مربي آفتاب ميزنيم.

نحوه كمك كردن:

يك دست از سينه و دست بعدي از پانوآموز را كمك مي‌كنيم.

3ـ مهتاب:

باز هم روي تاب گرفتن [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] تأكيد ميكنيم زيرا يكي از اصول پايه و اساسي هر وسيله تاب گرفتن است.

مهتاب: انتهاي تاب عقب هنگاميكه به پائين نگاه ميكنيم با شتاب پاها و فشار به حلقه‌ها و چرخش كتفها، مهتاب ميزنيممرحله آموزشي:

روي تشكهاي ايمني يا خرك مطبق مهتاب ميزنيم.

نحوه كمك كردن:

انتهاي تاب عقب يك دست از سينه و دست بعدي از پا نوآموز را كمك ميكنيم.

4ـ آفتاب پرش وارو باز:

پس از زدن آفتاب و هنگاميكه بدن از زير حلقه‌ها با شتاب پاها از فصل ران از زاويه جلو

رد شود، با مقاومت دستها واروباز ميزنيم.

مراحل آموزشي:

1ـ ابتدا از دار حلقه كوتاه و با كمك مربي واروباز درجا ميزنيم.

2ـ از دارحلقه كوتاه و از انتهاي تاب جلو نوآموز را نگه ميداريم سپس او با كمك مربي واروباز ميزند.نحوه كمك كردن:

يك دست از كمر و دست بعدي از پا نوآموز را كمك ميكنيم.