یک عکس زیبا که در تمام دنیا در حال انتشار است!!!




این عکس در تمام دنیا در حال انتشار است برادران دوقلوی اسپانیایی، درست چند لحظه بعد از تولد در حالی که دست های یکدیگر را گرفته اند، عکس توسط پرستاران گرفته شده.