**تیکه پرونی**
فكر كنید با دوستاتون تو خیابون دارین میرین می.بینین قبلی از رو برو داره میاد چی بهش میگی؟


هی سیرابی بپیچ اینجا وا نستیا

بچه این محلی كدو ؟


چطوری جـــــیگرآفتاب بدم خدمتتون؟


بچه ها بیاین بریم بازم این اومد


ببین كی اومده!!


ببخشید میشه شمارتونو داشته باشم


وای یكی منو بگیره


چیه نیگامیگا میكنی؟كتك متك میخوای؟


بچه ها چشما درویش این یكی یار منه كه اومده


ببین اگه گوش مالی نمیخوای هرروز میای اینجا حاضری میزنی


چطوری رفیق كم پیدایی؟سیگار داری؟


خوب شد اومدی بریم یه دست فوتبال بزنیم؟دهات چه خبر؟
بقیش دیگه بستگی به استعداد خوتون داره...