برنامه بدنسازی ناقص برای عضله سینه


در ورزش بدنسازی تمرین دادن عضلات نزدیک به هم باعث خون رسانی بهتر به عضله و درنتیجه رشد بهترآن عضله خواهد شد. عضله ای که درمقابل تمرین به خوبی واکنش نشان می دهد و خیلی سریع رشد می کند عضله سینه می باشد. درصورتی که عضله سینه از رشد سریع برخوردارخواهد شد که در برنامه بدنسازی دریک جلسه هم بر روی عضله سینه و هم عضله بالای سینه و هم زیرسینه تمرین شود. و درهمچین مواقعی است که خون رسانی بهتر درعضله ایجاد شده است و شما شاهد رشد خیلی سریع و بهترعضله سینه خواهید بود. اما خیلی ازبدنسازان دربرنامه بدنسازی خود این دو عضله ( عضله سینه و بالاسینه) را از هم تفکیک کرده اند و این دو عضله را در دو جلسه تمرین می دهند. و این باعث فشار زیاد به عضله و جلوگیری از رشد عضله خواهد شد. وقتی شما امروزعضله سینه را تحت تمرین قرارمی دهید و فردا عضله بالای سینه را تمرین می دهید عضله ای که جلسه قبل تمرین داده اید همچنان خسته است و با ایجاد فشار دوباره رشد این عضله متوقف خواهد شد. و فقط این مشکل برای عضله سینه نخواهد بود. بلکه تمام عضله های نزدیک به هم باید در یک جلسه تمرین داده شوند. خیلی از ورزشکاران رشته بدنسازی در ایران از برنامه بدنسازی اشتباه پیروی می کنند و به همین دلیل است که بعد ازسال ها تمرین همچنان از رشد خیلی کم عضله برخوردارهستند.