مطالبی که در زیر بیان می شود حاصل تجربه هفت ساله مربیان تیم دانشگاه می شی گان می باشد.

چند نکته اساسی در تکنیک های والیبال


دفاع روی تور : توپ باید به کف دستها و قسمت بالایی ساعد برخورد کند اگر در یک مسابقه توپ مدام به انرج و قسمت پایینی ساعد برخورد کرد نشان دهنده این است که شما از پرش زیادی استفاده می کنید در این حالت کمی کمتر بپرید.

پاسوری : یک پاسور خوب نباید ارتفاع بیشتر از یک تا یک و نیم متر از روی تور داشته باشد. شرط اول برای خوب بودن یک پاس ارتفاع ان است و سپس دور یا نزدیک بودن ان نسبت به تور.

توپ گیری: هر کس باید بداند که بیشترین تمرکز خود را روی ابشارزن و حرکت بدن و دست از متمرکز کند تا بتواند بهتر مسیر توپ و نوع ضربه را شناسایی کند.

به ادامه مطالب بروید

مطالبی که در زیر بیان می شود حاصل تجربه هفت ساله مربیان تیم دانشگاه می شی گان می باشد.

دفاع روی تور : توپ باید به کف دستها و قسمت بالایی ساعد برخورد کند اگر در یک مسابقه توپ مدام به انرج و قسمت پایینی ساعد برخورد کرد نشان دهنده این است که شما از پرش زیادی استفاده می کنید در این حالت کمی کمتر بپرید.

پاسوری : یک پاسور خوب نباید ارتفاع بیشتر از یک تا یک و نیم متر از روی تور داشته باشد. شرط اول برای خوب بودن یک پاس ارتفاع ان است و سپس دور یا نزدیک بودن ان نسبت به تور.

توپ گیری: هر کس باید بداند که بیشترین تمرکز خود را روی ابشارزن و حرکت بدن و دست از متمرکز کند تا بتواند بهتر مسیر توپ و نوع ضربه را شناسایی کند.

دفاع روی تور : دفاع مپکننده باید روی توپ تمرکز کند و فقط به ابشار توجه کند.با تمرکز بر روی توپ دستان خود را کاملا روی ان قرار دهید و با توجه به ابشارزن می توانید مسیر ابشار او را شناسایی کرده و دفاع کاملی انجام دهید.

آبشار: برای ضربه زدن. دست کاملا کشیده بوده و در بالا ترین نقطه توپ را لمس کنید. از مفضل ارنج بیشترین بهره را ببرید.

دریافت اول: هرگز در حین حرکت دریافت نکنید به سمت توپ حرکت کنید ایست داشته باشد. سرو سینه را صاف کنید و توپ را دریافت نمایید.

دریافت اول : وقتی که شما با ساعد دریافت می کنید و توپ در فاصله نیم متری از طرفین شما قرار دارد پایی را که نزدیک به توپ قرار دارد جا به جا کنید به طوری که کاملا پشت توپ قرار بگیرید اگر توپ نزدیک زمین قرار دارد با خم کردن زانو و راست نگه داشتن سرو سینه توپ را دریافت کنید.

زمان بندی: برای توپ گیری بی حرکت بوده و دستها اماده توپ گیری باشند تمام بدن و فکر اماده عکس العمل نسبت به ضربه ابشارزن باشند.زمان عکس العمل بعد از ضربه ابشارزن می باشد. برای دفاع روی تور بالا تنه شما کاملا اماده جهش بوده و ابتدا عضلات بالا تنه اقدام به جهش کنند. زانو ها به منظور رسیدن به بالاترین پرش کمی خم بوده و در این حالت منتظر زمان مناسب ( با توجه به ارتفاع و سرعت پاس) پرش نمایید.

پاسوری: وقتیکه پاس از دست شما رها می شود پا ها کاملا ثابت باشند.هرگز در حال حرکت پاس ندهید فقط کافی است که در لحظه پاس دادن ثابت باشد.

آبشار: دست ضربه زننده باید هماهنگ و یکپارچه عمل کند. بازو با بدن زاویه 90 درجه داشته باشد ارنج خمیده بوده و عضلات سینه و پشت بازو کاملا کشیده باشند. مهمترین قسمت ضربه زدن کاملا کشیده شدن دست و سرعت حرکت ارنج و عضلات سینه می باشد. سطح بعدی قدرت زمانی به دست می اید که شما حرکت دست خود را در مسیر خودش تا جای ممکن ادامه دهید.این تکنیکی است که خیلی از ابشارزنها از ان استفاده می کنند.[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

- قدرت و سرعت عضلات چیزی است که باید در ابتدای فصل توسعه یابد.

- حرکت صحیح دست در ابشارزدن در ابتدا فصل باید کاملا تصحیح شود.

دریافت اول: در وضعیت خود کاملا اماده دریافت باشید پاشنه پا روی زمین نباشد. توپ را کاملا به مقصد هدایت کنید ( مانند جارو) و برای توپ های نزدیک تور بیشتر به صورت عمودی توپ را هدایت کنید.

آبشار: وقتی که پاس نا مناسب است از 50 درصد تا 75 درصد توان خود برای ضربه دن استفاده کنید تا توپ ازجریان بازی خارج شود. (از به خارج زدن و به تور زدن توپ جدا پرهیز کنید)