عادت ندارم درد دلم را
به همه کس بگویم
پس خاکش میکنم زیر چهره ی خندانم
تا همه فکر کنند
نه دردی دارم و نه قلبی