اشتباهات بدنسازی در ایران

مربیان بدنسازی هنوز روش های قدیمی و کم اثربدنسازی را همچنان ادامه می دهند. یکی ازاین اشتباهات در دوران حجم سازی ورزشکاران رخ می دهد.
وزشکاران رشته بدنسازی وقتی درفازحجم سازی هستند با پرخوری قصد دارند که به عضلات خود اضافه کنند. این ورزشکاران وعده های سنگین غذایی و همچنین چربی فراوان را دربرنامه غذایی خود دارند. این ورزشکاران تحرک خود را به شدت کم کرده و درطول روزفقط به مدت نیم تا یک ساعت تمرینات بدنسازی را انجام می دهند و بعد ازپایان دوره حجم سازی با بدنی چاق و شکمی گنده رو به رو می شوند و برای آب کردن این همه چربی مجبور به رژیم های غذایی خیلی سخت می شوند و درنهایت هرچه عضله دردوران حجم سازی اضافه کرده اند در دوران کات کردن عضلات آنها را ازدست خواهند داد. و این یکی از بزرگ ترین اشتباهات دردنیای بدنسازی می باشد. که خیلی ازمربیان بازهمچنان به این روش پایبند هستند.
اما روش نوین بدنسازی می گوید، در دوران حجم سازی باید مصرف چربی درحد متوسط باشد و تعداد وعده های غذایی بین 5 تا 6 وعده باشد و به شدت ازپرخوری پرهیزکنید.
در دوران حجم سازی 2 روز درهفته را به ورزش های هوازی اختصاص بدهید و درتمرینات بدنسازی از وزنه های آزاد بیشتراستفاده کنید. با این روش بدن شما بیشترشروع به عضله سازی خواهد کرد. و بعد ازپایان دوره حجم سازی درصد چربی بدن شما آنقدرپایین است که دردوران کات کردن عضلات نیازی به رژیم های سخت و یا تمرینات سخت بدنسازی نخواهید داشت و می توانید با حفظ عضله خطوط عضلات را بیشترکنید. با استفاده از روش های نوین بدنسازی می توانید همیشه درمسیرپیشرفت باشید. و مجبورنیستید که همیشه ازصفرشروع کنید.