* کانستزو وازا - Kansetzo Waza

1. اوده اوساعه – ایکیو - Ude Osae - Ikkyo

2. کوته ماواشی – نی کیو - Kote Mawashi - Nikyo

3. کوته هینری – سان کیو - Kote Hineri - Sankyo

4. تکوبی اوساعه – یون کیو - Tekobi Osae - Yonkyo

5. اوده نوباشی – گوکیو - Ude Nobashi - Gokyo

6. هیجی کیمه اوساعه – روک کیو - Hiji Kime Osae - Rokkyo* ناگه وازا - Nage Waza

7. کوکیو ناگه - Kukyo Nage

8. کوکیو هو - Kukyo Hoo

9. شیهو ناگه - Shihoo Nage

10. ایریمی ناگه - Irimi Nage

11. سوکومن ایریمی ناگه - Sokumen Irimi Nage

12. اوچی و سوتو کایتن ناگه - Uchi & Soto Kaiten Nage

13. سومی اوتوشی - Sumi Otoshi

14. تنچی (تنشی) ناگه - Tenchi (Tenshi) Nage

15. کوشی ناگه - Koshi Nage

16. آیکی ناگه - Aiki Nage

17. کی ری اوتوشی (اوشیرو ناگه) - Kiri Otoshi (Ushro Nage

18. آیکی اوتوشی - Aiki Otoshi


همه تکنیک های آیکیدو
* کانستزو – ناگه وازا - Kansetzo - Nage Waza

19. جوجی (جویی) گارامه - جوجی (جویی) ناگه - Juhi Nage - Garami

20. کوته گائشی - Kote Gaeshi

21. اوده کیمه اوساعه – اوده کیمه ناگه - Ude Kime Osae - Ude Kime Nage* هنکا وازا – گائشی وازا - Henka Waza - Gaeshi Waza

* راندوری در [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] - Randori In Aikido

* تکنیکهای دفاع شخصی خاص در آیکیدو - Special Self defense Techniques In Aikido