همیشه خداحافظی ها تلخ بوده اما این بار
شیرین ترین خداحافظی را خواهید دید
کودکی که پس از شکست دادن سرطان از بیمارستانی
که در آن بستری بود
خداحافظی می کند ..!
خدایا شکرت …