فرح دیبا مدتی در پاریس مشغول به تحصیل بود و زمانی که به ایران بازگشت، در مدت زمان کوتاهی به شهبانوی ایران تبدیل شد.بازنشر:takbook.com