فکر کنید خوابیدهاید و خواب می بینید. در خواب خود را در خانه ای ایده آل مییابید اینخانه چه شکلی دارد؟ آن را توصیف کنید.

حال کنار جاده ای باریک در حال قدم زدنهستید. ناگهان یک فنجان/لیوان/کوزه ی آب را روی زمین در مقابلتان می یابید چه شکل دارد؟ چه چیزدر آن است؟

راه تمام می شود و شما وارد جنگلی می شوید. تقریباً راهی دراز را می پیمایید تا بهزمینی مسطح می رسید. در وسط این زمین ساختمانی وجود دارد. این ساختمان چه نوعساختمانی است؟

اطراف ساختمان را باغی پوشانده است. این باغرا توصیف کنید.

از این باغ بیرون آمده ودوباره راه جنگل راپیش می گیرید. در کنار جنگل دیواری وجود دارد. این دیوار آنقدر بلند است که نمیتوان از آن بالا رفت و آنقدر طولانی است که نمی توان آن را دور . ناگهان متوجه در کوچکی در دیوار می شوید. همینطورکه به آن نگاه می کنید، در به آرامی باز می شود. شما چه می کنید؟ آیا از آن رد میشوید؟

درطرف دیگردیوار، آب است. این آب به چه صورتی است؟ آیا میخواهید در آن شناکنید؟


تفسیر
حال ببینید که این تصورات و مناظر نمایانگرچه بوده اند و سعی کنید پاسخ هایتان را تحلیلکنید.


خانه

خانه نمایانگردیدگاه شما نسبت به خودتان است. اگر خانه تان قدیمیباشد، احتمالاً شما فردی هستیدکه از تغییر و دگرگونی خوشتان نمی آید و به چیزهایسنتی علاقمندید. اگر خانه تان بزرگ باشد، نشانگر اطمینان و اعتماد به نفستان است.اگر پر نور و روشن باشد، فردی خوشبین هستید و اگر تاریک و کم نور باشد فردی بدبینهستید. تعداد اتاقهای خانهنمایانگرتعداد افرادی است که دوست دارید در زندگی شما باشند
لیوان

لیوان نمایانگر دیدگاه شما به عشق است. هر چهاین لیوان زیباتر و گرانبهاتر باشد، همانقدر عشق در زندگی شما اهمیت بیشتری دارد وشما فرد رمانتیکی هستید. محتویات لیوان نشان می دهد که تجربیات شما تا به حال در عشقچگونه بوده است ؟.


ساختمان

ساختمان نمایانگر دیدگاه شما نسبت به مذهب وخدا است. یک ساختمان محکم و استوار نمایانگر باوری قوی و استوار است. اما اگر ساختمانخرابه و متروک باشد، شما باوری ضعیف به مذهب دارید .

باغ

باغ نمایانگر دیدگاه شما نسبت به دنیای اطرافتاناست، کشورتان و یا سراسر جهان. اگر درخت ها و گل های باغ شما رو به خشک شدن باشند،این به آن معناست که شما نگران دنیایاطراف یا آلودگی محیط زیست هستید.


دیوار

دیوار نمایانگر دیدگاه شما نسبت به مرگ است.اینکه آیا مرگ برای شما پایان همه چیز است و یا چیزی پسِ آن می بینید. آیا مستقیمبه سمت در می روید یا قبل از رفتن اطراف را بررسی میکنید؟ یا شاید هم اصلاً واردآن نمی شوید!؟

آب

آب نمایانگر دیدگاه شما نسبت به آینده تان است.اگر آب را به صورت دریایی پر موج می بینید، نسبت به آینده تان احساس خوبی دارید ومثبت فکر میکنید. اگر بخواهید که در آن آب شنا کنید، اعتماد به نفس دارید ودرزندگی ریسک می کنید. اگر آب را به صورت حوضی راکد ببینید، احتمالاً از آینده ی خودو آینده ی جهان ترس دارید