سربازی حسن روحانی
از راست به چپ عکس : آقای دکتر روحانی نفر دوم