بچه 150 سانتی متری از دسته کرگدن های سفید افریقای جنوبی است که با مادر 1800 کیلویی خود به چرا آمده است و با دیدن دوربین ذوق زده می شود.خبرآنلاین: بچه 150 سانتی متری از دسته کرگدن های سفید افریقای جنوبی است که با مادر 1800 کیلویی خود به چرا آمده است و با دیدن دوربین ذوق زده می شود.


اما مادرش به این آسانی ها تکان نمی خورد.

کرگدن ماده بین 1400 تا 1700 کیلوگرم وزن می گیرد و نوع نر آن بین 2000 تا 3600 کیلوگرم می شود.

روبین بامبر یک روز خود را صرف گرفتن عکس از این مادر و فرزند کرده است. تصاویر را با هم می بینیم.بازنشر:takbook.com