سلام پسرمن درکاس ششم درس می خاندوتلاش میکنه اماده بشه برای ازمون نمونه دولتی وتیزهوشان امانمونه سوال وتست رانمی توانیم پیداکنیم دراین زمینه پیشنهاد وکمکی به ما میکنید]