دخترچوعسل لب ودهن همچوشکریک بوسه بده تازه شود دل وجگر
دستش بگیرپشت دیوار ببرهم بوسه وهم بغل وهم کاردیگر