نام خواننده: Selena Gomez

نام آهنگ:
Who SaysI wouldn't want to be anybody else
من نمی خوام یکی دیگه باشم
( Hey )

You made me insecure
تو منو متزلزل کردی
Told me I wasn't good enough
به من گفتی که به اندازه ی کافی خوب نبودم
But who are you to judge
اما تو کی هستی که بخوای قضاوت کنی؟
When you're a diamond in the rough
تو یه الماس نتراشیده ای
I'm sure you got some things
من مطمئنم یه چیزایی فهمیدی
You'd like to change about yourself
تو دوست داری خودتو عوض کنی
But when it comes to me
اما وقتی نوبت من میشه
I wouldn't want to be anybody else
نمی خوام تبدیل به یه آدم دیگه بشم
Na na na na na
Na na na na na na
I'm no beauty queen
من یه شاهزاده ی زیبا نیستم
I'm just beautiful me
من فقط خودمو زیبا می کنم
La na na na na na na na na!
La na na na na na na na na


You've got every right
تو حق داری
To a beautiful life
که یه زندگی زیبا داشته باشی
( C'mon)


Who says
کی گفت؟Who says you're not perfect
کی گفته تو عالی نیستی؟
Who says you're not worth it
کی گفته ارزششو نداری؟
Who says you're the only one that's hurting
کی گفته تو تنها کسی هستی که آزار میبینه؟
Trust me
به من اعتماد کن
That's the price of beauty
این قیمت زیباییه
Who says you're not pretty
کی گفته تو خوشگل نیستی؟
Who says you're not beautiful
کی گفته تو زیبا نیستی؟
Who says
کی گفته؟
[Selena Gomez - Verse 2]

It's such a funny thing
خیلی باحاله
How nothing's funny
چطور هیچی جالب نیست؟
when it's you
وقتی خودتی
You tell 'em what you mean
تو بهشون میگی منظورت چیه
But they keep waiting out the truth
اما اونا منتظر حقیقتن
It's like a work of art
این مثل یه کار هنریه
That never gets to see the light
که هیچوقت روشنایی رو نمی بینه(کسی نمی بیندش)ه
Keep you beneath the stars
تو رو زیر ستاره ها نگه میداره
Won't let you touch the sky
و نمیذاره به آسمون برسی
La na na na na na na na na!
La na na na na na na na na


I'm no beauty queen
من یه شاهزاده ی زیبا نیستم
I'm just beautiful me
من فقط خودمو زیبا می کنم
La na na na na na na na na!
La na na na na na na na naYou've got every right
تو حق داریTo a beautiful life
که یه زندگی زیبا داشته باشی
C'mon

[Chorus]

Who says
کی گفت؟
Who says you're not perfect
کی گفته تو عالی نیستی؟
Who says you're not worth it
کی گفته ارزششو نداری؟
Who says you're the only one that's hurting
کی گفته تو تنها کسی هستی که ازار می بینه؟
Trust me
به من اعتماد کن
That's the price of beauty
این قیمت زیباییه
Who says you're not pretty
کی گفته تو خوشگل نیستی؟
Who says you're not beautiful
کی گفته تو زیبا نیستی؟
Who says
کی گفته؟
Who says you're not star potential
کی گفته تو یه ستاره ی درخشان نیستی؟
Who says you're not presidential
کی گفته رئییس نمیشی؟
Who says you can't be in movies
کی گفته نمی تونی تو فیلما باشی؟
Listen to me, listen to me
به من گوش کن
Who says you don't pass the test
کی گفته نمی تونی امتحانتو قبول شی؟
Who says you can't be the best
کی گفته تو نمی تونی بهترین باشی؟
Who said, who said
کی گفت؟کی گفت؟
Won't you tell me who said that
نمی خوای بهم بگی کی اینو گفته؟
( Yeah, WHO SAID)

Who says
کی گفته؟
Who says you're not perfect
کی گفته تو عالی نیستی؟
Who says you're not worth it
کی گفته ارزششو نداری؟
Who says you're the only one that's hurting
کی گفته تو تنها کسی هستی که آزار میبینه؟
Trust me
به من اعتماد کن
That's the price of beauty
این قیمت زیباییه
Who says you're not pretty
کی گفته تو خوشگل نیستی؟
Who says you're not beautiful
کی گفته تو زیبا نیستی؟
Who says
کی گفته؟