نام خواننده: Katty Perry

نام آهنگ: Wide Awake

Katty Perry - Wide AwakeI’m wide awake

من هوشیارمI’m wide awake

من هوشیارمI’m wide awake

من هوشیارمYeah, I was in the dark

اره ، من در تاریکی بودمI was falling hard

احساس بدی میکردمWith an open heart

با اغوش بازI’m wide awake

من هوشیارمHow did I read the stars so wrong?

چطوری همه ی راه ها رو اشتباه میدیدم؟I’m wide awake

من هوشیارمAnd now it’s clear to me

و الان برای من کاملا شفافهThat everything you see

که هرچی دیدیAin’t always what it seems

همیشه اون طوری که بنظر میومد نبودI’m wide awake

من هوشیارمYeah, I was dreaming for so long

اره ، من برای مدتی طولانی تو رویا بودمI wish I knew then

ارزو میکنم میدونستمWhat I know now

اون چیزی که الان میدونمWouldn’t dive in

واردش نمیشدمWouldn’t bow down

به درونش نمیرفتمGravity hurts

کششی به سمت ازار رسوندنYou made it so sweet

تو همش رو دلنشین ساختی‘Til I woke up on

تا اینکه من بیدار شدمOn the concrete

در واقعیتFalling from cloud

افتادم از ابری سیاهCrashing from the high

سقوط از بلندیI’m letting go tonight

من امشب میرمYeah, I’m falling from cloud

اره دارم از ابر ها سقوط میکنمI’m wide awake

من هوشیارمNot losing any sleep

هیچ خوابی رو از دست ندادمI picked up every piece

من هر تکه رو برداشتمAnd landed on my feet

و روی پاهام فرود اومدمI’m wide awake

من هوشیارمNeed nothing to complete myself, no

چیزی احتیاج ندارم تا خودم رو کامل کنم ، نهI’m wide awake

من هوشیارمYeah, I am born again

اره ، من دوباره بدنیا اومدمOutta the lion’s den

بیرون خونه ی شیرهاI don’t have to pretend

نیازی نیست تا وانمود کنمAnd it’s too late

و این دیرهThe story’s over now, the end

داستان تموم شده ، پایان[Pre-Chorus]

I wish I knew then

من ارزو میکردمWhat I know now

چیزی که الان میدونمWouldn’t dive in

واردش نمیشدمWouldn’t bow down

به درونش نمیرفتمGravity hurts

کششی به سمت ازار رسوندنYou made it so sweet

تو اون رو شیرین ساختی‘Til I woke up on

تا اینکه بیدار شدمOn the concrete

در واقعیتFalling from cloud 9 (it was out of the blue)

I’m crashing from the high

من از بلندی سقوط کردمI’m letting go tonight (yeah, I’m letting you go)

I’m falling from cloud 9

من از ابر سیاه افتادمI’m wide awake

من هوشیارمThunder rumbling

صدای مهیب رعدCastles crumbling

قلعه فرو ریختI’m wide awake

من هوشیارمI am trying to hold on

من سعی کردم نگه اش دارمI’m wide awake

من هوشیارمGod knows that I tried

خدا میدونست من خسته امSeeing the bright side

قسمت نورانی رو دیدمI’m wide awake

من هوشیارمBut I’m not blind anymore…

اما من دیگه کور نبودمI’m wide awake2*

من هوشیارمYeah, I’m falling from cloud 9 (it was out of the blue)

اره من از سوی ابر ها دارم حس میکنم ، این از اسمون ها هم خارج بودI’m crashing from the high

دارم از اسمون سقوط میکنمYou know I’m letting go tonight (yeah, I’m letting you go)

میدونی ک دارم ول میکنم بری امشب ، اره دارم بیخیالت میشمI’m falling from cloud 9

اونوقت دارم از ابر ها سقوط میکنمI’m wide awake (x4)

من هوشیارم