نام خواننده:
Justin Bieber

نام آهنگ:
One Love
I won't let the night stand in my way

نمیذارم ک تاریکی شب جلوم رو بگیرهI know what I want, I know what I can

میدونم که میخوام ، میدونم که چی کار میتونم انجام بدمI'm only here to find you, you

من اینجام تا فقط تورو پیدا کنم ، توروAll I need is you by my side

همه جیزی که نیاز دارم اینه تو کنارم باشیAll I wanna do is lay down next you

همه چیزی که میخوام اینه که کنارت براز بکشمCause I all I need is one love

چون همه ی نیازم یه عشق هستCause I all I need is one love

چون همه ی نیازم یه عشق هستBaby give it to me

عزیزم این رو بهم بدهCause I don't want-want nobody when I got-got your body

چون نمیخوام هیچ کسی وفتی پیشتم باهات باشهBaby no no nobody, has got what I need

عزیزم هیچ هیچ هیج کسی چیزی که میخوام رو به دست نیاوردهCause I don't want-want nobody when I got-got your body

چون نمیخوام هیچ کسی وفتی پیشتم باهات باشهBaby no no nobody, has got what I need tonight

عزیزم هیچ هیچ هیج کسی چیزی که میخوام رو امشب به دست نیاوردهSee i've made mistakes time after time, time, time

اما من هر بار پشت هم اشتباه کردمBut no not today, won't leave till I find what i'm looking for

اما امروز دیگه نه ، ترکت نمیکنم تا وقتی چیزی که میخوام رو پیدا نکنمI'm only here to find you, you

من فقط اینجام تا تورو پیدا کنمAll I need is you by my side

همه چیزی که میخوام هم اینه تو کنارم باشیAll I wanna do is dance under the moon

تنها کاری که میخوام بکنم اینه باهات زیره نور ماه برقصمCause I all I need is one love

چون همه ی نیازم یه عشق هستCause I all I need is one love

چون همه ی نیازم یه عشق هستBaby give it to me

عزیزم این رو بهم بدهCause I don't want-want nobody when I got-got your body

چون نمیخوام هیچ کسی وفتی پیشتم باهات باشهBaby no no nobody, has got what I need

عزیزم هیچ هیچ هیج کسی چیزی که میخوام رو به دست نیاوردهCause I don't want-want nobody when I got-got your body

چون نمیخوام هیچ کسی وفتی پیشتم باهات باشهBaby no no nobody, has got what I need tonight

عزیزم هیچ هیچ هیج کسی چیزی که میخوام رو امشب به دست نیاوردهYour love is like a rollercoaster

عشق تو مث یه رولرکوسترهست ( یه چی تو مایه های ترن هوایی از اون ترس ناکاش)The way that you take my breath away

شیوه ای که تو نفسم رو میگیریIt feels like i'm slowly falling deeper and deeper, deeper and deeper

این حسی بهم دست میده انگار دارم به عمق عمق سقوط میکنمCause I all I need is one love

چون همه ی نیازم یه عشق هستCause I all I need is one love

چون همه ی نیازم یه عشق هستBaby give it to me

عزیزم این رو بهم بدهCause I don't want-want nobody when I got-got your body

چون نمیخوام هیچ کسی وفتی پیشتم باهات باشهBaby no no nobody, has got what I need

عزیزم هیچ هیچ هیج کسی چیزی که میخوام رو به دست نیاوردهCause I don't want-want nobody when I got-got your body

چون نمیخوام هیچ کسی وفتی پیشتم باهات باشهBaby no no nobody, can give it to me

عزیزم نه نه هیچکس نمیتونه اینو بهم برسونهCause I don't want-want nobody when I got-got your body

چون نمیخوام هیچ کسی وفتی پیشتم باهات باشه