نام خواننده: Justin Bieber

نام آهنگ:
Be Alright
Across the ocean, across the sea

سر تا سر اقیانوس ، سر تا سر دریاStartin' to forget the way you look at me now

شروع به فراموش کردن شکلی که همش بهم نگاه میکردی میکنیOver the ocean and across the sky

تو آخر اقیانوس و در امتداد اسمونStartin' to forget the way you look in my eyes

سعی میکنی که اون طرز نگاه کردن توی چشم هام رو فراموش کنیAnd for you, I would walk

و برای تو ، من شروع به راه رفتن میکنمA thousand miles

هزاران مایلTo be in your arms

تا به اغوش تو برسمHolding my heart

قلبم رو بگیرOh I, Oh I..

I love you

من عاشقتمEverything's gonna be alright, I

همه چیز خوب میشهBe alright, I

خوب میشهBe alright, I...

خوب میشهThrough your sorrow,

درست بین ناراحتی هاتThrough the fights

بین همه دعوا هاتDon’t you worry 'cause everything's gonna be alright

نگران هیج جیزی نباش ، چون همه چیز درست میشهAll alone in my room

تنهای تنها توی اتاقممWaiting for your phone call to come soon

منتظر زنگ زدن تو هستم تا بیایAnd for you, I would walk

و برای تو ، من شروع به راه رفتن میکنمA thousand miles

هزاران مایلTo be in your arms

تا به اغوش تو برسمHolding my heart

قلبم رو بگیرOh I, Oh I...

I love you

من عاشقتمEverything's gonna be alright, I

همه چیز خوب میشهBe alright, I

خوب میشهBe alright, I...

خوب میشهYou know that I care for you

میدونی که من بهت اهمیت میدمI’ll always be there for you

من همیه کنارت خواهم بودPromise I will stay right here

قول میدم همیشه اینجا باشمI know that you want me too

میدونم که تو هم منو میخوایBaby we can make it through anything

عزیزم میتونیم با هم از همه جیز بگذریمCause everything's gonna be alright, I

چون همه جیز خوب میشهBe alright, I

خوب میشهThrough your sorrow,

درست بین ناراحتی هاتThrough the fights

بین همه دعوا هاتEverything’s gonna be alright

همه چیز خوب میشهBe alright...
خوب میشه